Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » VEREJNÉ OZNÁMENIE | Zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby určenej obcou Závod

VEREJNÉ OZNÁMENIE | Zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby určenej obcou Závod 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Závode sa dňa 13.09.2018 uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Závod (Dodatok č. 1) o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod,
na základe ktorého osoba, ktorá akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinná zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy na mieste na to určenom a to prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá bola určená obcou Závod podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnenou fyzickou osobou (ďalej "oprávnená osoba") 
na zabezpečenie vývozu žúmp obyvateľov ulíc:
 Sokolská ulica, Ulica za Štetinom a časti ulice Pribinova ktorá je bez kanalizácie 
 je pre rok 2019 živnostník 
Ján Prelec FEJA, Závod 111 
a to v súlade s podmienkami zmluvy o dielo zo dňa 27.12.2018.
Vývozné dni sú streda a sobota.
V prípade urgentného vývozu (t.j. mimo vývozné dni) môže byť vývozným dňom aj iný deň a to podľa určenia oprávnenej fyzickej osoby.

V nadväznosti na uvedené, obec Závod týmto vydáva procesný postup úhrady zo strany obyvateľa obce a zo strany obce:

OBYVATEĽ OBCE
(bez možnosti pripojenia sa na verejnú kanalizáciu)
ktorý potrebuje zabezpečiť vývoz žumpy a býva na: 
Sokolskej ulici, Ulica za Štetinom alebo v časti ulice Pribinova ktorá je bez kanalizácie,  
- nahlasuje svoju požiadavku  na obecný úrad v pracovnom čase 
   * výhradne telefonicky na t.čísla: 034/7799254,  034/7799324
    * prípadne mailom na: voda@obeczavod.sk

- Pri telefonickej objednávke uvedie obyvateľ obce nasledovné:
  * Meno, adresu vývozu 
  * svoje telefónne číslo
  * množstvo m3, ktoré potrebuje vyviezť
  * vývozný deň, v ktorý zabezpečí prítomnosť osoby 
    na sprístupnenie žumpy a prevzatie uskutočnenej služby
    (vývozné dni sú streda a sobota)

URGENTNÝ VÝVOZ

V prípade urgentného vývozu (t.j. mimo vývozné dni) obyvateľ kontaktuje priamo oprávnenú osobu  na telefónnom čísle  0905 245 531 a následne oznámi dohodnutý vývoz na obecný úrad:
v pracovných dňoch na telefónne číslo 034/7799254, 034/7799324 
  alebo na e-mailovú adresu: voda@obeczavod.sk,
počas víkendu a dní pracovného voľna a štátnych sviatkov
  iba na e-mailovú adresu: voda@obeczavod.sk.


Pri zabezpečení vývozu žumpy oprávnenou osobou v určený deň je obyvateľ povinný zabezpečiť prítomnosť dospelej osoby, ktorá po vývoze žumpy svojím podpisom potvrdí oprávnenej osobe na  tlačive „Zozname uskutočnených vývozov“ uskutočnenie vývozu žumpy na adrese jeho rodinného domu a množstva m3 vyvážaných fekálií; v prípade nepodpísania tlačiva obyvateľom alebo ním určenou dospelou osobou vzniká obyvateľovi povinnosť zaplatiť za vývoz žumpy oprávnenej osobe v plnej výške (t.j. 3,072 €/m3)

– obyvateľ za vývoz žumpy oprávnenej osobe neplatí;
– obyvateľ za vývoz žumpy zaplatí až na základe doručenej faktúry, ktorú vystaví obecný úrad, a to spravidla dvakrát do roka vždy spolu s vyúčtovaním vodného;
– obyvateľ za vývoz 1 m3 uhradí takú istú sumu, ako iný obyvateľ obce napojený na verejnú kanalizáciu, t. j. 1,00 €.


OBEC ZÁVOD - OBECNÝ ÚRAD
-  eviduje telefonické a e-mailové požiadavky obyvateľov ulíc Sokolská a časť ulice Pribinova;
-  eviduje urgentné vývozy na základe dodatočného nahlásenia občanom;
- nahlasuje oprávnenej osobe potrebu vývozu žúmp podľa nahlásených požiadaviek vo vývozné dni;
-  vedie evidenciu realizovaných vývozov žúmp čo do počtu a objemu za jednotlivých obyvateľov v kalendárnom roku; 
- preberá faktúry od oprávnenej osoby, ktorých súčasťou je menný zoznam uskutočnených vývozov za jednotlivé dni roku 2019, podpísaný obyvateľmi obce u ktorých sa vývoz zabezpečoval; 
- zabezpečuje úhrady faktúr od oprávnenej osoby v zmluvne stanovenej lehote splatnosti faktúr; 
- raz za polrok vystavuje faktúry občanom, v ktorej uvedie množstvo vyvezených fekálií v m3 za fakturované obdobie ; 
- sleduje úhrady faktúr obyvateľmi, v prípade nezaplatenia postupuje v súlade s platnými predpismi;

Zdroj – Ilustračné foto: Internet