Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zelené obce Slovenska

Zelené obce Slovenska 

Obec Závod sa ako jedna z prvých obcí zapojila do národného projektu : Zelené obce Slovenska.

Vďaka práve schválenému projektu bude už túto jeseň v našej obci zdarma vysadených 102 drevín vrátane dodania a všetkých úkonov spojených s výsadbou  v celkovej hodnote 16 398,59 Euro.

Nová zeleň pre našu obec bude mať okrem zdravotnej, ekologickej  či  okrasnej  funkcie aj významný urbanistický dopad. Vzhľad našej obce vďaka tomuto projektu nadobudne nový rozmer, ktorý naplno pocítia už naše deti. Zachovať a udržať zeleň v časoch, keď nám pred očami schnú desiatky briez či dubov vo všetkých parkoch našej obce, sa javí ako jedna z hlavných priorít v tejto oblasti.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou výsadby drevín sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:

  • a) dodanie drevín s dôrazom na posilnenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • b) výsadba drevín,
  • c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • d) ochrana pôdneho substrátu,
  • e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
  • g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.

V našej obci budú vysadené nasledovné dreviny:

Lipa veľkolistá

Dub zimný

Hrab obyčajný

Tis obyčajný

Borovica lesná

Čerešňa vtáčia