Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 13.09.2018 (18:00)

Zasadnutie OZ – 13.09.2018 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
13.09.2018 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Zmena rozpočtu obce Závod na rok 2018
 8. Výsledok predloženej petície o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Závod 
 9. VZN obce Závod o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Závod
 10. Dodatok č. 1 k VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod
 11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 12. Rôzne 
 13. Uznesenia
 14. Záver