Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Závod

Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Závod 

Obec Závod oznamuje verejnosti, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) bol spracovaný
návrh Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Závod.

V súlade s § 22 ods. (1) stavebného zákona týmto obec Závod oznamuje verejnosti, že sa uskutočňuje v termíne
od 04.07.2018 do 15.08.2018  verejné prerokovanie
návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Závod.


Prerokovanie s verejnosťou v súlade s § 22 stavebného zákona, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa

18.07.2018 (streda) o 17:00 hodine
v kinosále kultúrneho domu v Závode.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Závod je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Závode alebo na webovom sídle obce www.obeczavod.sk.


Stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť v termíne
do 15.08.2018 na adrese:
Obecný úrad Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod.

Na pripomienky zaslané po tejto lehote sa neprihliada.


Poučenie pre občanov:
Vážení spoluobčania,Obec Závod zabezpečila spracovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Závod.
V prípade, že máte záujem vyjadriť sa k predloženej dokumentácii, môžete tak urobiť v lehote, ktorá je uvedená na verejnej vyhláške. Na to, aby Vaše stanoviská mohli byť riadne vzaté do úvahy, riaďte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi:

  • K dokumentácii „Návrh Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Závod“ sa môžete vyjadrovať len písomnou formou a to vlastným listom alebo zápisom do zošita, ktorý bude k dispozícii počas celej lehoty na Obecnom úrade v Závode.
  • Vaše vyjadrenie musí obsahovať: meno a priezvisko, kompletnú adresu a v prípade, že sa vyjadrujete z pozície vlastníka konkrétnej parcely, je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. (Tieto doklady sú potrebné pre presnú identifikáciu Vášho vlastníckeho záujmu.)
  • Vo Vašom stanovisku sa vyjadrujte čo najkonkrétnejšie, tak, aby mohlo byť čo najviac Vašich podnetov využitých pre ďalšie práce na Zmenách a doplnkoch č. 1 územného plánu obce Závod.

 

Ďakujeme za spoluprácu