Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Prehľad zmien v organizácii ambulantnej pohotovostnej služby a prehliadok mŕtvych, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. júlu 2018

Prehľad zmien v organizácii ambulantnej pohotovostnej služby a prehliadok mŕtvych, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. júlu 2018 

Ambulantná pohotovostná služba K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci (ďalej ako „LSPP“) a vzniká ambulantná pohotovostná služba (ďalej ako „APS“), ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej starostlivosti ako doterajšia LSPP. Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS a vo výške poplatkov za poskytnutú APS.

APS je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.

Pevná APS je poskytovaná poskytovateľom v pracovných dňoch v čase od 16:00 do 22:00 a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7:00 do 22:00.

Popri pevnej APS je možné vykonávať aj doplnkovú APS, ktorá je poskytovaná nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.

Zoznam všetkých poskytovateľov APS pre každý samosprávny kraj spolu s uvedením miesta poskytovania APS bude zverejnený na stránkach príslušného samosprávneho kraja a zároveň aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci APS je výška úhrady poistenca za spracovanie údajov zistených pri poskytovaní APS 2 eurá, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady v ambulancii APS 0 eur.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej APS formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná APS poskytuje, je výška úhrady 10 eur, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady:
a) 10 eur, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,
b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje APS, alebo

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí APS.

V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdravotného poistenia v znení zákona 257/2017 Z. z. je od povinnosti úhrady pri poskytnutí APS oslobodený poistenec, ktorému bola poskytnutá:

  1. APS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
  2.  APS a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
  3.  APS, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Postup pri oznamovaní úmrtia

Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti alebo našiel mŕtve telo mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť na číslo tiesňového volania „112“ alebo útvaru Policajného zboru.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti osobám blízkym zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého. Ak nie sú známe blízke osoby zomretej osoby a ani trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomretej osoby, oznámi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti úmrtie v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti obci, v ktorej má nemocnica miesto prevádzkovania.

Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

V závere je potrebné upozorniť, že tento dokument nemá právny charakter, ide o informatívny materiál k uvedenej problematike, nakoľko Ministerstvu zdravotníctva SR neprináleží podávať záväzný výklad právnych noriem a to so zreteľom na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.