Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 14.06.2018 (18:00)

Zasadnutie OZ – 14.06.2018 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
14.06.2018 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Závod na roky 2018-2020
 8. VZN obce Závod o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
  vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
  a náhradného odvádzania odpadových vôd
 9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
 10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 11. Rôzne
 12. Uznesenia
 13. Záver