Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Prebehla voľba riaditeľa školy

Prebehla voľba riaditeľa školy 

V utorok 23. januára 2018  sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa našej školy. Päťročné funkčné obdobie súčasnej pani riaditeľky končí 31.januára a je povinnosťou zriaďovateľa, zabezpečiť nové výberové konanie. Prihlášku na účasť vo výberovom konaní s priloženými požadovanými dokladmi bolo potrebné doručiť na podateľňu OÚ najneskôr do  12.01.2018 do 12:00 hod.
Do požadovaného termínu bola prijatá iba jedna prihláška a to od stávajúcej pani riaditeľky Mgr. Kataríny Blechovej.

Mnohí by si povedali, že to má isté a voľba bude iba formalita. No voľba riaditeľa je vážna vec a má prísne pravidlá. Riaditeľa volí rada školy pozostávajúca z jedenástich členov. Títo sú nominovaní nasledovne:
za rodičov školy – 4 členovia,
za pedagogických zamestnancov – 2 členovia,
za ostatných zamestnancov – 1 člen,
za zriaďovateľa – 2 členovia,
za poslancov OZ – 2 členovia.
Výberového konania sa zúčastňuje aj zástupca Okresného úradu, odboru školstva, Bratislava a zástupca Štátnej školskej inšpekcie Bratislava.

Uchádzač musí okrem požadovaného vzdelania a ostatných zákonom stanovených podmienok predložiť aj svoju víziu a koncepciu rozvoja našej školy. No a túto musí pred komisiou obhájiť.

Starosta obce sa výberového konania nezúčastňuje. Výsledok voľby mu predsedkyňa Rady školy predkladá najneskôr do do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

V našom prípade pani Mgr. Katarína Blechová svoju víziu riadenia školy obhájila a predsedkyňa rady školy Mgr. Jana Kovačovská  dňa 24. 1. 2018  doručila zriaďovateľovi Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Závod Mgr. Katarínu Blechovú.

Následne na to starosta obce ako zriaďovateľ podpísal menovací dekrét a tento odovzdal staronovej pani riaditeľke Mgr. Kataríne Blechovej. Pri tejto príležitosti jej poďakoval za doterajšie úspešné vedenie našej ZŠ s MŠ. Vyzdvihol jej snahu a úspechy pri obnove budovy školy, ale aj úspechy ktoré vďaka je vedeniu dosahuje ZŠ s MŠ aj po odbornej stránke.

Na záver sa rozlúčil so slovami:
Naše deti sú naša budúcnosť. Sme radi že sú v dobrých rukách. Vašich a celého učiteľského zboru. Bolo je a bude jednou z hlavných priorít tejto obce Vám v tom pomáhať. Ďakujeme Vám za prácu, ktorú ste doteraz vykonala a prajeme mnoho úspechov aj v nastávajúcom funkčnom období.