Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 14.12.2017 (18:00)

Zasadnutie OZ – 14.12.2017 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok
14.12.2017 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti
 7. VZN obce Závod o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v DSS sv. Michala n.o. Závod
 8. VZN obce Závod o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území obce Závod na rok
 9. Monitoring k 30.06.2017
 10. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2016
 11. Výročná správa obce za rok 2016,
  správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016,
  správa nezávislého audítora k súladu IÚZ a KÚZ s výročnou správou za rok 2016
 12. Stanovisko hlavného kontrolóra
 13. Rozpočet obce Závod na rok 2018–2020, použitie rezervného fondu
 14. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
 15. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 16. Rôzne
 17. Uznesenia
 18. Záver