Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 16.03.2017 (18:00)

Zasadnutie OZ – 16.03.2017 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok
16.03.2017 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 8. VZN obce Závod o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Závod
 9. Rôzne
 10. Uznesenia
 11. Záver