Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Vtáčia chrípka – čo treba vedieť a robiť

Vtáčia chrípka – čo treba vedieť a robiť 

V prípade, že vo svojom okolí objavíte mŕtveho vtáka postupujte nasledovne:

Vtačia chrípka labude a kačkyAk objavíte uhynutého divo žijúceho vtáka z radu vodných vtákov, prípadne exotických vtákov sa odporúča:
–  Nedotýkať sa uhynutého vtáka

– Informovať o náleze príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu -pre okres Malacky  je to RVPS Senec  t. č.  02 459 26 213, 02 459 26 212
– Pracovníci RVPS vykonajú príslušné opatrenie

Informácie o vtáčej chrípke a epidemiologickej situácii vo výskyte  vtáčej chrípky nájdete na : http://www.svssr.sk/zvierata/choroby_chripka.asp


Vtáčia chrípka – čo treba vedieť a robiť

 Opatrenia pri výskyte

vtacia-chripka-sliepkaAk by sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku hydinu v chove. Uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum. Ďalej bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované. Taktiež sa zrealizuje vyhľadanie a zničenie hydinového mäsa pochádzajúceho zo zvierat z príslušného chovu a násadových vajec znesených v období predpokladanej inkubačnej doby. Po týchto činnostiach bude následne urobená očista a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, ich okolia, dopravných prostriedkov a všetkého materiálu, ktorý môže byť kontaminovaný. Zároveň sa okolo infikovaného chovu určí ochranné pásmo s minimálnym polomerom 3 km a pásmo dohľadu s minimálnym polomerom 10 km, kde budú stanovené ďalšie ochranné opatrenia ako sú napr. :
– použitie vhodných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z chovov;
– pravidelné kontroly všetkých chovov hydiny;
– kontrolu činnosti osôb, ktoré manipulujú s hydinou;
– zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov;
– zákaz vyvážania alebo rozhadzovania použitej podstielky a hnoja hydiny bez povolenia a ďalšie.
V prípade potvrdenia výskytu u voľne žijúcich vtákov sa realizujú opatrenia taktiež v pásmach 3km a 10 km od miesta výskytu.

Prevencia

Vtáčia chrípka vtákyV chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou. Zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej. Novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované.
Vtacia chripka krmenieHydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu. Bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny či zákaz chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach.

U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom, správne používať osobné ochranné pomôcky, dodržiavať hygienické návyky.

Manipulácia s voľne uhynutými vtákmi v prírode SR

vtacia-chripka-ilu-Na základe niekoľkých rokovaní so Spoločnosťou pre ochranu vtáctva na Slovensku ( SOVS) bol dohodnutý nasledovný postup pri náleze uhynutých vtákov nasledovne:

– Pri náleze kadávera ohlásiť túto skutočnosť koordinátorovi SOVS resp. RVPS; kadávera sa nedotýkať

– inšpektor RVPS vykoná obhliadku kadávera a posúdi, či uhynutý vták je vhodný na odber vzorky na testovanie na AI, pri týchto nálezoch budú odborníci odoberať kloakálne výtery , resp. celé telo uhynutého zvieraťa, ktoré budú následne zaslané na vyšetrenie ( inšpektor RVPS v prípade , že materiál je vhodný na testovanie odoberie vzorku, zabalí a dopraví na zberné miesto ŠVÚ Zvolen)

 – inšpektor RVPS zabezpečí odoslanie celého tela ako vzorky; resp. neškodné odstránenie kadáveru na mieste alebo odvoz do kafilérie

– v prípade potvrdenia ochorenia sa bude postupovať podľa prijatého pohotovostného plánu 

pre doplnenie: bolo na základe rokovaní dohodnuté i tzv. odchyt a krúžkovanie voľne žijúceho vtáctva ornitológmi, kde bude o tejto akcii ( akciách ) informovaná aj príslušná RVPS s tým, že priamo budú realizované odbery vzoriek zo živých zvierat a zaslané na laboratórne vyšetrenie.