Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Opatrenia civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení – usmernenie

Opatrenia civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení – usmernenie 

Z dôvodu opakovaného doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom   s prihliadnutím na jeho špecifické vlastnosti a v súvislosti s realizáciou  opatrení ochrany zdravia  pri práci v súlade  zo zákonom č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prací  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a opatrení civilnej ochrany po vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, katastrofou, ohrozením verejného zdravia II. stupňa alebo teroristickým útokom v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovujem pre obce a mestské časti nasledovné:

 • zabezpečiť informovanie verejnosti o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky v súlade s prílohou č. 1

POZOR vykricnikPríloha č. 1

Orientačné charakteristické identifikačné znaky materiálu
Podozrivé materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých identifikačných znakov.
(1)   Zásielka

a) veľa známok na obálke,
b) rukou napísaná alebo nesprávne napísaná adresa,
c) nesprávne tituly a oslovenie adresáta,
d) uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko,
e) gramatické chyby,
f) olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach,
g) neuvedená spiatočná adresa,
h) vyššia hmotnosť listu (balíčka),
i) tvarovo nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka,
j) vyčnievajúce drôty alebo kovové (napr. hliníkové) fólie,
k) veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky a pod.,
l) veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkom,
m) tikanie vo vnútri zásielky,
n) označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „osobné“,
o) odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na poštovej pečiatke.


Pozor(2)   Materiál (krabica, fľaša, nádoba alebo iný materiál pevného alebo kvapalného skupenstva)

a) neprirodzený tvar a zápach,
b) neobvyklý obal z kovového alebo skleneného materiálu,
b) výstražné symboly na obale


Odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom

Odporúčaný postup je výpisom z materiálu „Odporúčaný postup pre manipuláciu so zásielkami podozrivými z biologickej kontaminácie“, ktorý bol vypracovaný hlavným hygienikom SR v októbri 2001 ako odozva na situáciu po teroristických útokoch na USA. Predstavuje odporúčané bezpečnostné opatrenia pre všetky skupiny obyvateľstva, a to pre právnické osoby aj fyzické osoby.

 1. Netriasť materiálom (zásielkou) a nevyberať zo zvedavosti jej obsah.
 2. Vložiť materiál (zásielku) do plastového vrecka alebo nejakého iného vhodného obalu (kontajnera), aby obsah nemohol vytekať.
 3. Ak nie je k dispozícii vhodný obal alebo kontajner, materiál (zásielku) zakryť, napríklad oblečením, fóliou, papierom, smetným košom a už neodkrývať.
 4. V zamestnaní upozorniť priameho nadriadeného vedúceho zamestnanca a hlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii.
 5. V domácom prostredí hlásiť  prípad na tiesňovú linku 112 alebo miestnej polícii.
 6. Pre príslušníkov policajného zboru pripraviť zoznam všetkých osôb, ktoré sa nachádzali v miestnosti alebo časti budovy v čase zistenia podozrivej zásielky, osobitne zoznam priamo kontaktovaných s materiálom.
 7. Opustiť miestnosť, zavrieť jej dvere aj časť budovy, aby ďalšie osoby nemohli prísť do kontaktu s podozrivou zásielkou a zabraňovať vo vstupe dovnútra iným osobám.
 8. Na dvere miestnosti (časti budovy) pripevniť list papiera s nápisom POZOR PODOZRIVÝ MATERIÁL (ZÁSIELKA) – NEVSTUPOVAŤ !
 9. Umyť si ruky mydlom alebo saponátom a vlažnou vodou, aby sa materiál nerozšíril na tvár.
 10. Poskytnúť príslušníkom policajného zboru horeuvedený zoznam osôb.
 11. Neutierať materiál prachovkou alebo iným materiálom, aby sa nezvíril, ale ho okamžite zakryť.
 12. V prípade rozsypania alebo rozliatia materiálu zadržať dych, zakryť si bez omeškania dýchacie cesty hustou tkaninou.
 13. Vyzliecť kontaminované oblečenie a vložiť ho do plastového vreca, iného obalu alebo kontajnera a odovzdať ho oprávneným osobám prichádzajúcim prípad riešiť.
 14. Požiadať niektorú z prítomných osôb, aby kontaminované časti tela izoloval plastovým alebo papierovým materiálom a upevnil ho obviazaním vreckovkou, šatkou, šálom, povrázkom, prípadne samolepiacou páskou.
 15. Čo najskôr sa osprchovať mydlom a vlažnou vodou od hlavy nadol, nepoužiť však žiadne iné dezinfekčné prostriedky, najmä nie do očí.
 16. Po aktivácii nejakého výbušného zariadenia s tlmeným výbuchom, po obdržaní varovnej informácie o kontaminácii ventilačného systému alebo klimatizácie, prípadne po varovaní rozšírení vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky v miestnosti aj v celej budove.