Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zbieranie podpisov pod Európsku občiansku iniciatívu “mama, otec a deti” !

Zbieranie podpisov pod Európsku občiansku iniciatívu “mama, otec a deti” ! 

MAMA, OTEC A DETI

Iniciatíva Európskych občanov na ochranu manželstva a  rodiny

Poďme spolu podporiť manželstvo a rodinu v Európe:
Manželstvo – trvalý a verný zväzok muža a ženy na účel založenia rodiny.
Rodina – otec, matka a ich deti.
Rodinný vzťah – legálny vzťah medzi dvoma manželmi alebo medzi rodičom a dieťaťom.
Áno, ja podporujem požiadavku nariadenia EÚ, ktorá definuje význam manželstva a rodiny: manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou a rodina je založená na manželstve a / alebo rodinnom pôvode.
rodina
Formulár na podporu manželstva a rodiny je možné podpísať
do 31. 10. 2016 na Obecnom úrade v Závode.

Spojme ruky za manželstvo a rodinu v Európe!

Keď muž a žena vezmú, je to preto, že si chcú uskutočniť jeden z najväčších projektov, aký existuje – založiť spolu rodinu.
Štát uznal sobáš nie preto, že sa stará o pocity ale preto, že obnovenie generácií a výchova detí zaručí budúcnosť národa. To vysvetľuje dôležitosť manželstva; ktoré stojí za to si pamätať, nie je obyčajnou zmluvou, ale inštitúciou.
Manželstvo chráni rodinu, pretože je založené na záväzku žiť spoločne v duchu vzájomného rešpektu a zodpovednosti za deti, ktoré prichádzajú z neho.
Je prirodzené, že rodina má zásadný význam pre každého jednotlivca, tak aj pre celú spoločnosť. Je to miesto, kde sú deti vítané a vychovávané; kde každý z nás má svoje miesto v generačnej línii. Rodina spája nás všetkých k sebe a je miestom, kde začína solidarita a zdieľanie, najlepšia sociálna záchranná sieť a najefektívnejšia ochrana pred samotou. Rodina je tiež motor ekonomiky, v súčasnosti aj v budúcnosti.
V skratke, rodina je základnou jednotkou spoločnosti.
Je to z toho dôvodu, že zakladatelia Európskej únie zaisťujú, že princíp subsidiarity aplikovaný na všetko čo sa týka rodiny, ktorá je vo výlučnej právomoci členských štátov. Inými slovami, politické rozhodnutia týkajúce sa rodiny majú prijať na národnej úrovni, v blízkosti rodín. Avšak, už nejakú dobu, sa v textoch EU objavuje slovo rodina stále. V niektorých prípadoch zachádzajú texty tak ďaleko, že definujú rodinu – aj keď tieto definície sa líšia od jedného textu k druhému. Navyše, mnoho správ, ktoré bolo prijatých v posledných rokoch Európskym parlamentom sa zaoberá problematikou rodičovstva, inými slovami rodinou. To spôsobuje problémy, a to tým, že koncept manželstva a rodiny je predmetom čoraz viac odlišných pohľadov v rôznych krajinách EÚ. Takže nakoniec, pretože už nie je jasné, čo to znamená, európske texty je nemožné interpretovať a používať.
Európska únia má preto naliehavú potrebu jasne a presne definovať manželstvo a rodinu. Samozrejme, že je nevyhnutné, aby tieto definície prispeli k európskej jednote tým, že budú založené na spoločnom menovateli všetkých členských štátov, čo odráža univerzálnu realitu ľudstva – manželstva medzi mužom a ženou, a puto medzi otcom, matkou a dieťaťom.
MAMA, OTEC A DETI Vás preto žiada, aby ste sa pripojili k “ Iniciatíve Európskych občanov “ (IEO), ktorá je navrhnutá tak, aby sa brala do úvahy vôľa občanov 28 členských štátov.
Podľa mnohých ľudí je vedome pripravenie dieťaťa o otca alebo matku a pôvod, nespravodlivé a umelé. Je nevyhnutné rešpektovať manželstvo medzi mužom a ženou, a puto, ktoré sa viaže otca, matku a dieťa.
Pomôžte nám dosiahnuť vysoký počet podpisov a aby naše úsilie bolo silným politickým signálom pre európske rozhodovacie orgány.
VÁŠ PODPIS POMÔŽE! GENERÁCIE BUDÚCICH DETÍ SA SPOLIEHAJÚ NA VAŠU PODPORU.
V ICH MENE, ĎAKUJEME!


ZÁVÄZNÉ pokyny pre zbieranie podpisov pod  Európsku občiansku iniciatívu 
 “mama, otec a deti” !
 1. Podpis pod Európsku iniciatívu občanov „mama, otec a deti“ môže dať každý dospelý (18 a viac rokov) občan Slovenskej republiky prostredníctvom internetu http://www.mumdadandkids.eu/ alebo prostredníctvom vytlačeného formulára, kde je potrebné vypísať všetky požadované informácie (pozor na netradičné s “!”): meno a priezvisko, rodné priezvisko!, trvalý pobyt aj krajinu!, dátum narodenia, miesto narodenia!, štátnu príslušnosť!, dátum podpisu! a podpis
 2. Tlačivo si môžete vytlačiť na www.otcamamudetom.sk alebo na www.mumdadandkids.eu. Povzbuďte ostatných, aby ho vzali na podpis do rodiny, obce, farnosti, medzi priateľov, do práce… 
 3. Tlačivá sa vytlačia v celosti jedna strana na jeden list a môžu byť vytlačené len v plnom rozsahu! Pritom môžete tlačivo vytlačiť aj na druhej strane toho istého hárka. Nesmú sa tlačiť ani vypisovať zle vytlačené či neschválené  formuláre,  kde by boli napr. iba polia pre podpisy! 
 4. Na zber podpisov môžete využiť aj verejné priestranstvá – na nich nepotrebujete súhlas, nesmiete však obmedziť cestnú premávku ani rušiť verejný poriadok. Pri súkromných pozemkoch je potrebný súhlas majiteľa.

 5. So zberom podpisov Vám môžu pomôcť dobrovoľníci od 16 rokov veku. Každého milo pozdravte, dovoľte mu prečítať, čo podpisuje, nikoho do podpisu nenúťte. Za podporu poďakujte.
 6. Petíciu môžte elektronicky podpisovať až do 11. decembra 2016. 
 7. Každých 500 podpisov, ktoré nazbierate, pošlite alebo dodajte na adresu: Asociácia Otca mamu deťom, Zámocká 30, 811 01 Bratislava. Aby bolo možné dodať podpisy ministerstvu vnútra SR pre kontrolu včas, musíme Vás požiadať, aby ste všetky vytlačené formuláre, či už vyplnené alebo čiastočne naplnené, odoslali najneskôr do 10. 11. 2016.
 8. Každý človek musí Európsku iniciatívu občanov podpísať sám za seba perom (farba nie je stanovená, odporúčame modrú). Pri vypisovaní treba použiť PALIČKOVÉ písmo, ktoré je ľahšie čitateľné. Osobné údaje vo formulári možno použiť len v súlade s nariadeniami a iba na účely tejto iniciatívy. 
 9. Do poľa “ÚPLNÉ MENO/MENÁ” treba vypísať neskrátene krstné mená. Nemožno použiť iniciálky, nakoľko by bol údaj nejednoznačný. M. môže byť Michal, Martin, Milan, Miroslav, Matej, Matúš,…
 10. Do poľa “PRIEZVISKÁ” treba uviesť všetky priezviská, ktoré signatár používa. V posledných rokoch je zvykom, že ženy po svadbe používajú rodné priezvisko aj priezvisko manžela. V takomto prípade uvedú obe priezviská do poľa “PRIEZVISKÁ” a svoje rodné priezvisko vypíšu aj do poľa “RODNÉ PRIEZVISKO” (bez skracovania a opakovacích znamienok).
 11. Slovenskou a holandskou špecialitou v európskom predpise je, že musíme na rozdiel od iných krajín uvádzať aj RODNÉ PRIEZVISKO. PLATÍ TO AJ PRE MUŽOV! Nie je možné to riešiť opakujúcimi sa znamienkami. Rodné priezvisko musí byť vypísané celé. Ubezpečte sa, že o tom vie aj podpisujúci!
 12. Do poľa “TRVALÝ POBYT” je potrebné okrem ulice, čísla, PSČ, obce doplniť aj krajinu! Názov obce nesmie byť skrátený! Napr. mesto BA na Slovensku neexistuje. Uistite sa, že o tom vie aj podpisujúci.
 13. Do poľa “DÁTUM A MIESTO NARODENIA” je potrebné uviesť aj MIESTO NARODENIA. Treba uvádzať neskrátený dátum, dátum 12. 4. 89 je nesprávny, správny je 12. 04. 1989. Uistite sa, že o tom vie aj podpisujúci.
 14. Netradičným poľom je “ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ”. Občania Slovenskej republiky do tohto poľa vypisujú “slovenská” (bez skracovania a opakovacích znamienok).
 15. Podpisujúci vypisuje pri podpise aj neskrátený Dátum podpisu. Ubezpečte sa, že o tom vie aj podpisujúci.
 16. Keď Vám signatár petičný hárok vráti, skontrolujte, či sa podpísal. Poďakujte za podporu.

Ďalšie informácie o Európskej iniciatíve občanov “mama, otec a deti,” nájdete na: www.otcamamudetom.sk alebo na www.mumdadandkids.eu a ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť e-mailom na: info@otcamamudetom.sk