Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 14.09.2016 (18:00)

Zasadnutie OZ – 14.09.2016 (18:00) 

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční v stredu
14.09.2016 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:
01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení
05. Informácia starostu o dianí v obci
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií       
07. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
08. VZN o pravidelnej miestnej verejnej autobusovej doprave a cestnej motorovej doprave – osobnej verejnej hromadnej nepravidelnej doprave v obci Závod
09. Dodatok č.1 k VZN o obecnom vodovode a kanalizácii v obci Závod
10. Dodatok č. 1 k VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Závod
11. VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Závod
12. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závod
13. Rôzne
14. Uznesenia
15. Záver