Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Označenie ulíc a priestranstiev v obci Závod (2016)

Označenie ulíc a priestranstiev v obci Závod (2016) 

Jedná sa o úpravu jestvujúcich ulíc a pomenovanie nových ulíc v častiach kde je plánovaná či už začatá výstavba.
Zároveň pomenovanie verených priestranstiev v obci.

Mapa - Nových ulíc 2016

PREZENTÁCIA – Nových a premenovaných ulíc v obci ZÁVOD 2016


ZELENÁ – nový názov ulice         ČERVENÁ – premenovaná ulica


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Závod
o názvoch ulíc a verejných priestranstiev

Obecné zastupiteľstvo v Závode podľa § 6 odst.1 a v súlade s § 2b a § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.  31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Závod o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Závod.

 • 1

 Úvodné ustanovenia

 Obec Závod (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením určuje kompletný zoznam ulíc v katastrálnom území Závod.

 1. V zmysle § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec určuje, mení a dopĺňa nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.
 2. Každá ulica alebo verejné priestranstvo má svoj vlastný názov.
 3. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v obci Závod a majú prispieť k lepšej orientácii obyvateľov, záchranných a bezpečnostných zložiek, poskytovateľov služieb, turistov, návštevníkov obce a iných fyzických a právnických osôb.
 • 2

 Vymedzenie pojmov

 Ulicou sa na účely tohto VZN rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie. Ako ulica môže byť pomenovaná aj iná ako miestna komunikácia v prípade, že je to nevyhnutné v záujme zabezpečenia jednoznačnej orientácie ( resp. adresy) v obci.

 1. Iným verejným priestranstvom sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne prístupné obyvateľstvu a určené na verejné účely.
 2. Súpisným číslom sa na účely tohto VZN rozumie číslo, ktoré sa určuje každej budove (okrem stavieb doplnkového charakteru) podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka alebo vlastníka s náležitosťami podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 31/2003 Z. z. Súpisné číslo má evidenčný charakter.
 3. Budovou na účely tohto VZN sa rozumie každá samostatná stavba, ležiaca na území obce spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod (§ 1 ods.3 vyhlášky č. 31/2003 Z. z., §43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).
 • 3

Určenie názvov ulíc, osád a verejných priestranstiev

 1. Názvy ulíc :

Brezová ulica,     Družstevná ulica,     Ulica Domky,     Farská ulica,     Gaštanová ulica,     Ulica Hajné,     Ulica Hoštáky,       Kozia ulica,     Ulica Lipky,      Mierová ulica,    Ulica na Janáčke,     Ulica nad jazierkom,     Nová ulica,     Orechová ulica,     Ulica oslobodenia,       Pekárska ulica,       Ulica pod borom,       Ulica pri Plavisku,     Pribinova ulica,      Priečna ulica,      Priemyselná ulica,      Potočná ulica,     Puškinova ulica,     Sokolská ulica,      Stodolná ulica,      Svätoplukova ulica,      Školská ulica,     Športová ulica,     Štefánikova ulica,     Štúrova ulica,      Ulica za Štetinom,     Ulica Záhradky,     Ulica Záhumenice,      Východná ulica,     Ulica pod oborou

 1. Názvy osád:

Osada Priečne, Osada Šišoláky

 1. Názvy verejných priestranstiev:

(1)  Park športu, kultúry a oddychu,   (2) Centrálny park,   (3) Jarmočné námestie

 1. Názvy uvedené v ods. 1 a 2 je potrebné rešpektovať a používať tak, ako boli určené pre príslušnú ulicu a ostatných priestranstiev.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou VZN je mapa s vyznačením ulíc (Príloha č. 1), ktorých názvy sa určujú a zoznam súpisných čísiel (Príloha č. 2).
 • 4

Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev

 Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb (ďalej len „vyhláška“).

 1. Každú ulicu a verejné priestranstvo je potrebné označiť orientačnou tabuľou s názvom ulice.
 1. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady na orientačných tabuliach rovnakého typu. V súlade s vyhláškou je vlastník alebo užívateľ stavby povinný strpieť osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na budove, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budove, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri tomto vyústení (§ 1, ods.3 vyhlášky). Pokiaľ vlastník neprejaví záujem osadiť orientačnú tabuľu na svoju budovu svojpomocne, zabezpečí jej osadenie obec. V opodstatnených prípadoch je možné umiestniť orientačnú tabuľu aj na dobre viditeľné miesto (napr. plot, múrik).
 2. Názvy ulíc možnom určovať a meniť iba Všeobecne záväzným nariadením, alebo dodatkom k tomuto VZN.
 • 5

Číslovanie stavieb

 Súpisné číslo sa v súlade s vyhláškou určuje každej stavbe (okrem stavieb doplnkového charakteru).

 1. Vlastník budovy je povinný požiadať o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla do 30 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o odstránení stavby a doložiť k žiadosti prílohy definované v § 6, ods.1 písm. d vyhlášky (doklad o vlastníctve k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, kolaudačné rozhodnutie).Pre účely orientácie je v prípade nových budov potrebné doložiť aktuálny geometrický plán a s určením adresného bodu.
 1. V súlade s § 7, ods. 1 vyhlášky je vlastník povinný pripevniť si na budovu a udržiavať aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku so súpisným číslom na vlastné náklady zaobstará obec a vydá ju vlastníkovi.
 2. Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje tak, aby bola z ulice dobre viditeľná vo výške najmenej 2 m a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy.
 • 6

Záverečné ustanovenie
1.Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby v obci Závod, katastrálne územie Závod.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Závode dňa 16.6.2016 uznesením č.32/2016
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej tabuli.