Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 16.06.2016 (18:00)

Zasadnutie OZ – 16.06.2016 (18:00) 

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok
16.06.2016 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:
01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení
05. Informácia starostu o dianí v obci
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií       
07. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
08. Koncoročná závierka obce Závod k 31.12.2015
09. Záverečný účet obce Závod za rok 2015
10. VZN o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
11. VZN o nakladaní s odpadmi
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver