Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » ZŠ s MŠ v Závode oznamuje termín zápisu detí do 1. ročníka

ZŠ s MŠ v Závode oznamuje termín zápisu detí do 1. ročníka 

Škola zápisZápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Závod sa uskutoční v pondelok 03.04.2017 o 15:30 hod. v budove prístavby
ZŠ s MŠ Závod.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tento deň prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti,  ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. 


Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.
Na zápis je potrebné priniesť:

 • Občiansky preukaz / identifikačnú kartu.
 • Rodný list dieťaťa. 
 • V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom stave.
 • Právoplatné súdne rozhodnutie, ak je dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov   (po rozvode).
 • Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov na zápise nemôže zúčastniť, rodič alebo zákonný zástupca sa s riaditeľom školy dohodne na zápise v náhradnom termíne.
 • Na plnenie povinnej školskej dochádzky nastúpi dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť. Jej preverenie je súčasťou zápisu (o nedosiahnutí školskej spôsobilosti rozhoduje odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie).   
  Pre odborné posúdenie školskej spôsobilosti je na zápise prítomný aj školský špeciálny pedagóg alebo výchovný poradca.
 • V uvedený deň môžu dostať na škole informácie o úradnom postupe aj zákonní   zástupcovia detí,  (narodené od 1. septembra 2011 do 31.decembra 2011), ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
 • Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa do 1. ročníka si môžete vyzdvihnúť v materskej škole a vopred vypísať.

 

 Zápisny Lístok do 1.ročníka ZŠ ZÁVOD


BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky,
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách,
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné farby,
 • spočítať predmety do „päť“,
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“,
 • poznať základné geometrické tvary: kruh, obdĺžnik, štvorec, trojuholník.

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky a vzdorovitosti,
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
 • nezajakáva sa pri reči.