Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 22.09.2015 (18:00)

Zasadnutie OZ – 22.09.2015 (18:00) 

Pozvánka
Pozývame spoluobčanov na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční
dňa 22.09.2015 (utorok) o 18.00 hod.
v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 7. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií        
 8.  VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom
  pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve
  obce Závod – schválenie a dodatkov k VZN
 9. ČOV – rozšírenie
 10. Riešenie zvýšenia kapacity verejného vodovodu
 11. Modernizácia verejného osvetlenia v obci
 12. Odpredaj pozemkov – vysporiadanie vlastníckych vzťahov žiadateľov
 13. Rôzne
 14. Uznesenia
 15. Záver

Ing. Peter Vrablec
starosta obce