Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 11.03.2015 (18:30)

Zasadnutie OZ – 11.03.2015 (18:30) 

OBEC ZÁVOD
OBECNÝ ÚRAD, 908 72 ZÁVOD č. 243
Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční dňa 11.marca 2015 (streda) o 18.30 hod.
v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácia starostu o dianí v obci
 5. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Schválenie VZN a dodatkov k VZN
  8.1 VZN (Dodatok č.1) o rozsahu, spôsobe určenia a výške
  úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n.o.
  8.2 VZN č.5/2011 pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov  vo vlastníctve obce Závod
  8
  .3 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na príležitostnom trhu – jarmoku obce Závod
  8.4 VZN o trhovom poriadku, podmienkach predaja výrobkov
  a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Závod
 1. Úprava rozpočtu obce – zmeny r.2015
 2. Predaj pozemkov – prípady hodné osobitného zreteľa
 3. Rôzne
 4. Uznesenia
 5. Záver

 

    V Závode, dňa 03.03.2015
Ing. Peter Vrablec
starosta obce