Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti tí občania, ktorí v roku 2014:

– nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 1.1.2015 zapísaní v katastri nehnuteľnosti

– predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne už nie sú k 1.1.2015 zapísaní v katastri nehnuteľností

– alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane.

Daňová povinnosť vzniká na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy, právoplatného rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti, vydania právoplatného stavebného povolenia, právoplatného kolaudačného rozhodnutia, zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľností, zmeny výmery nehnuteľností, rozdelenia parcely, prečíslovanie parcely, zmene užívania stavby na iné účely a pod.
Daňová povinnosť zaniká na základe predajnej alebo darovacej zmluvy, zmeny výmery nehnuteľností, zmeny v užívaní stavby, zbúraním (odstránením stavby) na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva a pod.

Daňové priznanie ev. čiastkové daňové priznanie sú povinní podať do konca mesiaca i občania, ktorí si v roku 2014 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn, prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2014 prihláseného.

Občania, ktorým bol vydaný v roku 2014 preukaz ZŤP majú nárok na úľavu na dani z nehnuteľností. O úľavu požiadajú predložením preukazu v termíne do 31.01.2015. Ak daňovník nepredloží nový preukaz ZŤP, čím nepožiada o úľavu na dani z nehnuteľností, nebude mu v roku 2015 zľava poskytnutá.

Tlačivá a bližšie informácie dostanú daňovníci na Obecnom úrade v Závode v čase úradných hodín…