Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 24.júna 2011

Zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 24.júna 2011 

P o z v á n k a

  Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,

  ktoré sa uskutoční

 dňa 24. júna 2011 (piatok) o 18.00 hodine

v obradnej sieni na I. poschodí Obecného úradu Závod.

 Program zasadnutia: l. Otvorenie zasadnutia

                                     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

                                     3. Voľba návrhovej komisie 

                                     4. Kontrola uznesení

                                     5. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie

                                          za rok 2010,

                                          Použitie prebytku hospodárenia – schválenie

                                          Výročná správa obce, správa hlavného kontrolóra,

                                         správa  audítora

                                     6. Všeobecne záväzné nariadenie o nájomnom                                       

                                     7. Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku

                                     8. Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku

                                          na dieťa v MŠ, ŠKD – zmena a doplnenie

                                     9. Rekonštrukcia domu služieb – návrh

                                   10. Predaj stavebných pozemkov – stanovenie

                                           spôsobu a  podmienok predaja

                                    11. Prevádzkovanie športového klubu a určenie

                                           podmienok

                                    12. Rôzne                           

                                    13. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

                                    14. Diskusia

                                    15. Uznesenia  

                                    16. Záver

                                                                                 Ing. Peter Vrablec v. r.

                                                                                        starosta obce