Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » NEWS2 » Usmernenie k poplatku za komunálny odpad na rok 2024

Usmernenie k poplatku za komunálny odpad na rok 2024 

Usmernenie k doručeným rozhodnutiam o výrube poplatku za komunálny odpad na rok 2024

– Obec poplatok vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu (ďalej len „zákona“) a podľa Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo schválené poslancami obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2023 platného na rok 2024.
 VZN 81 o miestnom poplatku za KO od 1.1.2024 ⇐

Obec je v zmysle zákona povinná vyrubiť poplatok za komunálny odpad a vyrubené poplatky v prípade nezaplatenia vymáhať súdnou cestou.

Váženie smetných nádob a spôsob kontroly:

– Obec má zavedený vážený množstvový zber komunálneho odpadu, to znamená, že každá smetná nádoba má čip. Nádoba, ktorá je pristavená k vývozu, je zvážená, údaj o váhe načítaný, a následne vyprázdnená. Údaj o váhe odpadu v smetnej nádobe sa zaznamenáva do elektronického systému váženia.

– Obec má dvojitý systém kontroly váženia, to znamená, že celková zvážená hmotnosť vo všetkých smetných nádobách v daný vývozný deň sa kontroluje s váhou odpadu vo vozidle dovezeného na skládku (vážne lístky). 

 Vyrubenie preddavku na rok 2024 :

– Obec vyrubuje poplatok Rozhodnutím – formou PREDDAVKU. Preddavok je stanovený podľa počtu členov v domácnosti. Sumy preddavkov sú uvedené v schválenom Všeobecne záväznom nariadení, ktoré je zverejnené na webe obce.
⇒ VZN 81 o miestnom poplatku za KO od 1.1.2024 ⇐

Sadzba preddavku na rok 2024 vo výške 0,19 € bola stanovená v zmysle § 79a zákona a v zmysle schváleného VZN 14. 12. 2023. 

Výpočet sadzby:

Predpokladané náklady na KO za rok 2023                 –  96.759,00 €
Predpokladané množstvo vyvezeného KO za rok 2023 –  381 045 kg
Predpokladané jednotkové náklady obce za rok 2023 –  0,25 €/1kg
(96.759,- € : 381 045 kg = 0,25 €/1kg)

Suma sadzby preddavku presahuje zákonom stanovenú hranicu sadzby 0,20 €/1kg.
Obecné zastupiteľstvo schválilo sadzbu preddavku na rok 2024 vo výške 0,19 €/1kg.


 Vyúčtovanie zaplateného preddavku z roku 2023:

Obec vyúčtovanie z roku 2023 vykonáva v jednom rozhodnutí spolu so stanovením preddavku na rok 2024.
– Obec pri výpočte vyúčtovania za rok 2023 postupuje nasledovne:
Od zaplateného preddavku z roku 2023 odpočíta sumu skutočne naváženého množstva vyvezeného KO z domácnosti v roku 2023 vynásobeného sadzbou (jednotkovou cenou za 1kg KO). Výsledkom výpočtu je preplatok alebo nedoplatok.

– V prípade preplatku obec o túto sumu poníži preddavok na rok 2024.
– V prípade nedoplatku obec o túto sumu navýši preddavok na rok 2024.

Výpočet jednotkovej ceny za 1kg KO (jednotková sadzba) 
pri vyúčtovaní za rok 2023:

– Výpočet jednotkovej ceny je stanovený zákonom a vypočíta sa ako podiel skutočne vynaložených nákladov obce v roku 2023 na odpadové hospodárstvo a celkového množstva komunálneho odpadu v kg v roku 2023 vyvezeného zo smetných nádob zapojených do váženého zberu odpadu.

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2023       103.198,00 €
Náklady na likvidáciu stavebného odpadu za rok 2023              -3.582,00 €
Príjmy za odovzdanie separovaného odpadu v roku 2023            -668,00 €
____________________________________________________________
Upravené náklady na odpadové hospodárstvo za rok 2023   =98.948,00 €

Celkové množstvo vyvezeného KO v roku 2023                         369 540 kg
Skutočné jednotkové náklady obce na odpadové hospodárstvo 0,27 €/1kg
(98 948 € : 369 540 kg = 0,27) 

Čo sa zahŕňa do nákladov na odpadové hospodárstvo obce:

– náklady na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z domácností
– náklady na vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zeleného aj kuchynského)
– náklady na vývoz a likvidáciu veľko-objemového odpadu, dreveného odpadu
– mzdové náklady spojené s prevádzkou zberného dvora
– náklady na nájom a energie zberného dvora
– zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke
– údržba a prevádzka objektu zberného dvora
– likvidácia čiernych skládok a nebezpečného odpadu


Apelujeme na občanov, ktorí by sa rozhodli zbavovať sa odpadu nelegálnym spôsobom, napr. tvorbou čiernych skládok, že v konečnom dôsledku likvidáciu musí zabezpečiť obec. 

Náklady s tým súvisiace budú potom zahrnuté vo výpočte do jednotkových sadzieb za 1 kg odpadu. 

V prípade porušenia ustanovení zákona a VZN hrozí pôvodcovi nelegálnej skládky finančná sankcia.