Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Voľby Prezidenta » PV 2024 | Informácie pre voliča

PV 2024 | Informácie pre voliča 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
⇒výkon trestu odňatia slobody,
⇒ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
⇒ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky