Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Referenfum » REFERENDUM 2023 | Výsledky hlasovania

REFERENDUM 2023 | Výsledky hlasovania 

Kompletné výsledky hlasovania 

v referende 2023 za obec Závod
  • Počet voličov zapísaných v zozname voličov:  2357
  • Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  799
  • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 799
  • Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0
  • Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 799
  • Počet platných hlasovacích lístkov:   797
  • Volebná účasť : 33,89 %
REFERENDOVÁ OTÁZKA 2023 :
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“; 
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“; 
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 
- Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?

Počet hlasov „ÁNO“  – 785

Počet hlasov „NIE“  – 12