Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Referenfum » REFERENDUM 2023 | Špeciálny spôsob hlasovania

REFERENDUM 2023 | Špeciálny spôsob hlasovania 

ŽIADOSŤ O ZÁPIS OPRÁVNENÉHO VOLIČA
DO ŠPECIÁLNEHO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH VOLIČOV

Oprávneným voličom v zmysle zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende,  a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda bude zdržiavať. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu.

  Podanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 16. januára 2023 a najneskôr v piatok 20. januára 2023 do 12,00 hod.

 Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého trvalý pobyt (oprávnený volič má trvalé bydlisko v ktorejkoľvek obci okresu Malacky; nakoľko územným obvodom špeciálneho volebného okrsku je okres), má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky bez hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt (nemá trvalý pobyt v žiadnej obci okresu Malacky), má právo hlasovať do špeciálnej  prenosnej volebnej  schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič telefonicky v žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

   • meno a priezvisko
   • rodné číslo
   • adresa trvalého pobytu
   • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku – musí byť len v obci okresu Malacky)
   • telefonický kontakt

Zapisovateľka špeciálnej okrskovej volebnej komisie:

Mgr. Jana Hofereková
Kontakt: 0911 289 781