Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » FOTO NA TITULKU » Naši hasiči oslávili 135. výročie založenia DHZ v Závode

Naši hasiči oslávili 135. výročie založenia DHZ v Závode 

DHZ v Závode bol založený bol v roku 1887. Po celé stáročia to na dedinách vyzeralo s ochranou proti požiarom biedne. V mestách mali povinnosť zasahovať pri likvidácii požiarov cechové organizácie. Až 19. storočie prinieslo pokrok a Uhorské ministerstvo vnútra vydalo obežník, ktorým nariaďuje obciam zriadiť primerané požiarne stráže a kde to je možné aj zakladať hasičské spolky. V našom regióne bol prvý Bratislavský, zriadený v roku 1867. Ostatné sa zriaďovali postupne. U nás až o dvadsať rokov neskôr, no v našom regióne sme boli zo 65 obcí Záhoria a Myjavsko- Brezovských kopaníc v poradí 30 ty založený spolok. V obci Čáry bol založený napr. až v roku 1918.

Myšlienka zakladať spolky bola jasná a vecná. Zabezpečiť ochranu pred požiarmi čo najlepšie. Naši predkovia pravdepodobne netušili, že založili niečo viac ako len požiarnu stráž. Založili organizáciu, ktorá pretrvala stáročie. Jej členovia sú na členstvo hrdí. Deti preberajú funkcie po rodičoch a pokračujú v tejto tradícii.

Postupne sa zdokonaľujú – materiálne aj vedomostne. Už to nie sú len pozbieraný dobrovoľníci. Ide o kvalifikovaných záchranárov, ktorý majú v dnešnej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Ľudia si ich vážia a podporujú ich.
Za ich nezištnú pomoc a ochranu  im patrí  vďaka.

„Pri príležitosti 135 výročia vyslovujem Zboru ako predstaviteľ našej obce za všetkých našich občanov uznanie. Uznanie za dobre vykonávanú prácu po celé roky, čo Vás poznám. Čestné uznanie, ktoré si zaslúžite sme dali aj do takejto formy a dovoľte mi teraz, aby som ho odovzdal predsedovi nášho DHZ.“ Povedal starosta obce pri odovzdávaní ceny našim hasičom.

No nezostalo len pri ocenení z obce. DHZ pri tejto príležitosti udelil celý rad ocenení a vyznamenaní, či povýšení aj svojim členom. Ceny príslušníkom zboru odovzdávala predsedkyňa OV DPO Senica Marta Hurbanisová. Prítomný bol aj jej manžel Ing. Ondrej Hurbanis, bývalý riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Senici.

Pozvanie prijali aj starosta družobnej obce Drosing zo susedného Rakúska  Josef KOHL s manželkou a Veliteľ dobrovoľných hasičov z družobnej obce Valtersdorf Gerald  RISCHAWY opäť zo susedného Rakúska no a napokon aj Ing. Juraj Horváth ako priamy potomok Ferdinanda Jozefa Huttyu, zakladateľa DHZ v Závode.

Celá oslava sa tak niesla s slávnostnom duchu.

Pamätná tabuľa zakladateľovi DHZ

Nebolo to však všetko. Hasiči si v sobotu uctili aj svojich predchodcov. A to hneď viacnásobne. Najskôr bola vo farskom kostole za všetkých členov zboru či už zomretých, alebo živých odslúžená slávnostná svätá omša. Následne sa pred kostolom konal slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule venovanej Ferdinandovi Jozefovi Huttyovi a ostatným zakladateľom zboru.

Z histórie

V hasičskej kronike je uvedených sedem mien zakladateľov a buditeľov hasičskej myšlienky v Závode. Ich mená sú všetky napísané aj odhalenej tabuli. Na prvom mieste je uvedený notár Ferdinand Jozef Huttya. Nie je to náhoda. Obecné orgány vtedy tvorili richtár, prísažní a notár. Keďže richtári a prísažní boli v drvivej väčšine bez akéhokoľvek vzdelania, notár mal nepostrádateľnú úlohu v administratíve. Viedol daňovú evidenciu, obecnú knihu zachytávajúcu riešenie drobných súdnych káuz, kúpno – predajné transakcie v obci, richtárske účty či vybavoval úradnú korešpondenciu. Koncom 19.storočia túto funkciu v obci vykonával Ferdinand Jozef Huttya.  Narodil sa v roku 1850 v Skalici. Svoj život ale prežil v našej obci. Aj vďaka jeho schopnostiam a aktivitám, dnes môžeme oslavovať a spomínať. Využil svoje schopnosti pre dobro spoločnosti v ktorej pracoval a žil.

Výstavba kostola sv. Michala archanjela v strede obce na mieste vtedajšieho jazera, rok 1895

Po založení hasičského spolku zachytil priaznivú vlnu, kedy sa ľudia zomkli a boli ochotní budovať a rozvíjať obec viac ako kedykoľvek predtým. Spolu s miestnym farárom Jánom Ťažkým  a richtárom  Martinom Diviakom pripravili a zrealizovali ešte dva veľké projekty. Výstavbu školy a kostola v strede obce. Vybrali najlepšie miesto a akoby im ani nevadilo, že z pohľadu technických možností tej doby to bolo najhoršie miesto. Stavebnú parcelu tvorilo jazero.  Keďže nestavala firma, ale odpracovali to dedinčania a dielo postavili iba za štyri roky, bol to výkon neuveriteľný. Museli mať ako sa dnes povie: manažment mimoriadnej kvality.

Zapísali sa tým nezmazateľne do dejín histórie našej obce.

Starosta obce okrem iného na záver uviedol:

„Do dnešného dňa prežila myšlienka hasičského zboru a prežili aj budovy, ktoré tak ako pred 125 rokmi aj dnes tvoria dominanty našej obce. Keď začali, vedeli že budujú niečo čo ich prežije. Čo je väčšie ako oni. A dokázali to. Za toto im patrí veľká vďaka.
Dnes stojíme pred pamätnou tabuľou, ktorá nám odteraz bude pripomínať tieto udalosti.  Nech sú motiváciou aj pre ďalšie generácie. Najmä v časoch, ktoré sú ťažké a zdajú sa byť beznádejné. Z takýchto príkladov sa dá poznať neuveriteľná sila ľudskej vôle.

Česť pamiatke našich predkov.“

Po tomto prejave dostal slovo aj vzácny hosť, pán Juraj Horváth, priamy potomok zakladateľa Ferdinanda Jozefa Huttya. Veľmi pekne opísal neľahký príbeh založenia zboru a povzbudil všetkých prítomných členov zboru v ich činnosti. Vyzdvihol silu myšlienky, nadčasovosť a potrebu zboru od jeho založenia až po dnes.

Následne pán farár Peter Kudláč predniesol modlitbu a posvätil novú pamätnú tabuľu. Týmto bol slávnostný akt ukončený a všetci sa pobrali v sprievode na cintorín, kde spolu za zvuku fanfár položili vence k pomníku všetkých zosnulých hasičov z našej obce a tak isto k pomníku svojho zakladateľa Ferdinanda Jozefa Huttya.

Nášmu DHZ prajeme ešte veľa úspešných rokov života, minimum zásahov a keď už budú, tak šťastné návraty domov.