Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Pozvánky na spoločenské akcie » MAS – Dolné Záhorie | Pripravuje rôzne propagačné a vzdelávacie podujatia, veľa zaujímavých výziev o finančné zdroje na realizáciu vašich nápadov.

MAS – Dolné Záhorie | Pripravuje rôzne propagačné a vzdelávacie podujatia, veľa zaujímavých výziev o finančné zdroje na realizáciu vašich nápadov. 

Miestna akčná skupina (MAS) Dolné Záhorie implementuje schválenú Stratégiu CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou) od roku 2018. CLLD je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia. Financovanie miestneho rozvoja vedeného komunitou je zabezpečené z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Prostredníctvom MAS bolo doteraz schválených 6 projektov pre samosprávy, avšak celkovo je počet podaných projektov 14 prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) aj Programu rozvoja vidieka (PRV). Zoznam schválených projektov zverejňujeme na našej webovej stránke.


V nasledujúcom období nás čaká veľa zaujímavých výziev, kde budú môcť žiadatelia podať svoje projekty a žiadať o finančné zdroje na realizáciu svojich nápadov.

Cez IROP máme otvorené 4 výzvy (prostredníctvom pravidelne uzatváraných hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie), napríklad na nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, komunitné a terénne ambulantné sociálne služby, na opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. V tomto roku nás čaká aj vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty na podporu zamestnanosti a inovácií, ktorú sme zrušili z dôvodu rozšírenia oprávnených činností – bude oprávnená aj výroba potravín a výroba nápojov, ubytovacie a stravovacie služby. To znamená, že môžu žiadať o príspevok aj reštaurácie, ubytovne, výrobcovia produktov. Ďalšou pozitívnou zmenou bude, že žiadateľ môže začať s realizáciou projektu už po podaní žiadosti o príspevok na MAS. Výzvu plánujeme vyhlásiť v mesiaci jún 2021.

Cez PRV nevyhlasujeme otvorené výzvy, teda formou uzatvárania hodnotiacich kôl, ale uzavreté výzvy max. na 100 dní, do kedy sa musí predložiť žiadosť o NFP so všetkými prílohami. Tento rok vyhlásime výzvy na podporu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, uvádzania nových produktov na trh, podporu na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, opatrenia pre verejný a občiansky sektor. Sú to napríklad investície do ubytovacích zariadení, činnosti spojené s lesnou pedagogikou, hipoterapiou, investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov, investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov, investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov, investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest, investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle, výstavba vyhliadkových veží atď.

Najviac žiadanou výzvou je práve pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Opatrenie má za cieľ podporiť začatie podnikania mladých farmárov, ktorým poskytnutá podpora umožní rozvoj svojich hospodárstiev. Vo svojom podnikateľskom pláne sa môžu zamerať aj na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Výška podpory je 50 000 EUR na 1 mladého poľnohospodára. Oprávneným žiadateľom je Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik), ktorá  v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ. Podmienkou je vytvorenie pracovného miesta. Projekty bude vyberať MAS na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), t.j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle bodovacích kritérií za jednotlivé oblasti do výšky finančnej alokácie, bodovo zvýhodnení sú tí, ktorí splnia nasledovné podmienky:

  • žiadateľom je samostatne hospodáriaci roľník (SHR sa môže stať každý, ktosi splní ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona 105/1990 o súkromnom podnikaní občanov  príslušnému obecnému úradu)
  • štandardný výstup žiadateľa pri podaní ŽoNFP je viac ako 25 000 € (štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje – zoznam komodít bude súčasťou výzvy)
  • poľnohosp.pôda sa nachádza v okrese trvalého pobytu žiadateľa
  • dĺžka trvalého pobytu žiadateľa v okrese je viac ako 4 po sebe idúce roky.

    Okrem implementácie opatrení kancelária MAS Dolné Záhorie pripravuje rôzne propagačné a vzdelávacie podujatia a aktivity na aktivizáciu územia a jej propagáciu. Pripravujeme webovú aplikáciu – mapu Dolného Záhoria, kde budete môcť nájsť rôzne informácie k záujmovému územiu, rôzne turistické ciele, zaujímavosti, projekty, atrakcie, prírodné a historické ciele. Pripravujeme školenia na zaujímavé a aktuálne témy, napr. environmentálne vzdelávania, v oblasti životného prostredia, remeselné dielne, trhy, školenia pre samosprávy, rôzne súťaže atď. O všetkých aktivitách pravidelne budeme informovať v regionálnych médiách a najmä na našej webovej stránke www.masdolnezahorie.sk a FB Dolné Záhorie.