Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OZNAM | Daň z nehnuteľnosti – rok 2021 + Tlačivo

OZNAM | Daň z nehnuteľnosti – rok 2021 + Tlačivo 

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti a dani za psa! 
31.1.2021

Mesiac január termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2021 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1.2021. Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.  

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy , pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2020, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.2021.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané:
– stavebné povolenie na stavby,
– kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:
– zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
– zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, 
– zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti

TLAČIVO

⇒ Tlačivo na DzN - Závod ⇐ 

⇒ Poučenie na vyplnenie priznania ⇐

Vyplnené tlačivo na DzN je potrebné poslať poštou na adresu Obecného úradu:

Obec Závod - Obecný úrad
Sokolská 243
908 72 Závod