Webové sídlo obce Závod!|streda, január 23, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU
  • Hladaj :

ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU 

Separujme odpad a nevytvárajme čierne skládky.

Zberný dvor je otvorený pre obyvateľov obce vždy:

 v stredu  10:00 - 15:00

v sobotu  09:00 - 15:00
Prevádzkový poriadok Zberného dvora

 – Príloha č. 1 k VZN o nakladaní s KO

Zo zákona je každý občan ako i každá obec povinná separovať plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, pneumatiky a pod.
Biologický odpad je nutné kompostovať.


Od domu sa odváža (od 1.7.2016)
2x mesačne komunálny odpad
1x mesačne plastové obaly, kovy, PET a TetraPAK v žltých vreciach
1x mesačne noviny, papierové a kartónové obaly v modrých vreciach
– 1x polročne sklo (dočasne sú v obci kontajnery)


Na zberný dvor patrí všetok odpad zo záhrady a dvorov:
– tráva, piliny, konáre a pod
– gumy, stavebný odpad,
– stavebný odpad do 1 tony (nad 1 tonu … areál bývalej Prefy – poplatok 4,- EUR za tonu)


V obci máme miesta kde je
– kontajner na oblečenie


Za obecným úradom je zberné miesto pre:
– PC, čiernu a bielu techniku,

– staré TV na ktorom nesmie byť rozbitá obrazovka, (kvôli obsahu v obrazovke) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.
– práčky, mrazničky a chladničky nesmú mať demontovaný kompresor, (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí
a dopláca na to obec aj občan.
– použitý kuchynský olej
aj NEBEZPEČNÝ ODPAD
– akumulátory, batérie,
nerozbité neónové trubice a žiarivky (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.


S účinnosťou  od 9.2.2013 sa úplne uzatvára Dočasný zberný dvor odpadu za železničnou stanicou a otvára sa prevádzka Zberného dvora pri Odsírovacej stanici Závod.


Recyklovanie

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel nakladania s odpadom. Pri zistení porušenia pravidiel bude páchateľ riešený v priestupkovom prípadne i v trestnom konaní !

Toto je cesta ako sa čistota a vzhľad okolia našej obce začne zlepšovať. Všetci spoločne musíme dať pozor na nezodpovedných spoluobčanov, ktorí by mali snahu tieto pravidlá  porušovať.

Veríme v dobrú spolupráce a pochopenie pri zavádzaní týchto zmien, ktoré by mali zmeniť okolie ale i nás všetkých.

 Obecný úrad Závod

Komisia Stavebná a  životného prostredia pri OZ Závod