Webové sídlo obce Závod!|streda, máj 12, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU
  • Hladaj :

ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU 

ZMENA !!!!!
Od 1.3.2020 bude Zberný dvor otvorený
pre obyvateľov obce vždy:
LETO     (1.3.- 31.10)
v stredu  10:00 - 15:00
v piatok  12:00 - 18:00
v sobotu  09:00 - 18:00
ZIMA     (1.11 - 28.2)
v stredu  10:00 - 15:00
v piatok  09:00 - 15:00
v sobotu  09:00 - 15:00

POZOR !!!
Zberný dvor má nové pravidlá 
pre ukladanie zeleného bioodpadu.


Areál Zberného dvora a miesta pre ukladanie Bio-odpadu je monitorovaný kamerovým systémom  24 hodín so záznamom.


Prevádzkový poriadok Zberného dvora

 – Príloha č. 1 k VZN o nakladaní s KO

Zo zákona je každý občan ako i každá obec povinná separovať plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, pneumatiky a pod.
Biologický odpad je nutné kompostovať.


Od domu sa odváža (od 1.7.2016)

- 2x mesačne komunálny odpad
- 1x mesačne plastové obaly, kovy, PET a TetraPAK v žltých vreciach
- 1x mesačne noviny, papierové a kartónové obaly v modrých nádobách
- 2x ročne sklo v zelených nádobách

Na zberný dvor patrí :
– gumy, SKLO, zmiešaný odpad, veľké kartóny, nábytok, plasty
– stavebný odpad do 1 tony (nad 1 tonu … areál bývalej Prefy – poplatok 4,- EUR za tonu)

Za zberný dvor patrí :
Od 12.2.2018 sa zelený odpad (- tráva, lístie, konáre) skládkuje
v priestore za zberným dvorom. Je prístupný 24h/7d.
V priestore pre zelený odpad je aj kontajner určený len na stavebný odpad.
Všetok ostatný odpad patrí do zberného dvora.
Každý priestor pre uloženie odpadu je viditeľne označený tabuľami.


V obci máme miesta kde je
– kontajner na oblečenie


Na chodbe OÚ :
Zber tonerov a farebných náplní do tlačiarní
Zberný kontajner malých batérií

Za obecným úradom je zberné miesto pre:
– PC, čiernu a bielu techniku,

– staré TV na ktorom nesmie byť rozbitá obrazovka, (kvôli obsahu v obrazovke) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.
– práčky, mrazničky a chladničky nesmú mať demontovaný kompresor, (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí
a dopláca na to obec aj občan.
– použitý kuchynský olej
aj NEBEZPEČNÝ ODPAD
– akumulátory,
nerozbité neónové trubice a žiarivky (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.


S účinnosťou  od 9.2.2013 sa úplne uzatvára Dočasný zberný dvor odpadu za železničnou stanicou a otvára sa prevádzka Zberného dvora pri Odsírovacej stanici Závod.


Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel nakladania s odpadom. Pri zistení porušenia pravidiel bude páchateľ riešený v priestupkovom prípadne i v trestnom konaní !

Toto je cesta ako sa čistota a vzhľad okolia našej obce začne zlepšovať. Všetci spoločne musíme dať pozor na nezodpovedných spoluobčanov, ktorí by mali snahu tieto pravidlá  porušovať.

Veríme v dobrú spolupráce a pochopenie pri zavádzaní týchto zmien, ktoré by mali zmeniť okolie ale i nás všetkých.

Obecný úrad Závod

Komisia: 
Stavebná a životného prostredia pri OZ Závod