Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Voľby NR SR | Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Voľby NR SR | Oznámenie o čase a mieste konania volieb 

OZNAMENIE
o čase a mieste konania volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky

• Deň a čas konania volieb – 29. 2. 2020 do 7:00 do 22:00.
• Miesto konania voliebKultúrny dom Závod, Sokolská 243,
• Okrsok č. 1 – prízemie, Klub dôchodcov
• Okrsok č. 2 – Obradná miestnosť


Poučenie:
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.