Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » PV 2019 | VZDANIA SA KANDIDATÚRY

PV 2019 | VZDANIA SA KANDIDATÚRY 

USMERNENIE K ZVEREJNENIU
VZDANIA SA KANDIDATÚRY
NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VO VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH

Podľa § 104 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky sa v zákonom stanovenej lehote vzdali nasledovní kandidáti:
  8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.

10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.

V nadväznosti § 104 druhá veta volebného zákona štátna komisia zabezpečí zverejnenie vzdania sa kandidatúry vo volebných miestnostiach a na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Obec najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania v sobotu 16. marca 2019 doručí Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry každej okrskovej volebnej komisii utvorenej v jej územnom obvode.

Okrsková volebná komisia zabezpečí zverejnenie Zoznamu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry (príloha č. 1 tohto usmernenia) jeho umiestnením v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. za zástenu, prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred vykonaním volebného aktu.

Ak sa kandidát na prezidenta Slovenskej republiky vzdal kandidatúry po vyhotovení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku. Upozorňujeme, že okrsková volebná komisia nesmie hlasovací lístok pred jeho odovzdaním voličovi upravovať, napr. prečiarknutím mena kandidáta, dopísaním poznámky o jeho vzdaní sa, ani iným spôsobom zasahovať do obsahu hlasovacieho lístka.

                                                                      Ing. Eva Chmelová
                                                                          zapisovateľka
                                    Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán


⇒DOKUMENT