Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Kandidát na starostu č.1 – Ing. Mária Středová

Kandidát na starostu č.1 – Ing. Mária Středová 

Kandidát pre voľby starostu obce
č.1.
Ing. Mária Středová 

 50 r., hlavný štátny radca, 
nezávislá kandidátka  

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa vám touto cestou predstavila: volám sa Mária Středová, mnohí z vás ma však poznajú ešte pod rodným priezviskom Šrámková. Mám 50 rokov, som vydatá a mám jednu dcéru. Som absolventkou základnej školy v našej obci, Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave a Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V súčasnosti pracujem ako štátny zamestnanec. Počas dvoch volebných období v rokoch 2006 až 2014 som pracovala vďaka vašej dôvere prejavenej v komunálnych voľbách ako poslankyňa obecného zastupiteľstva.

Celý svoj život žijem v našej obci, žili a žijú tu aj moji rodičia a moja rodina. Od skončenia štúdia denne cestujem za prácou, stretávam sa s vami a počúvam vaše názory na chod a dianie v obci: či už tie dobré, alebo tie kritické. Vnímam vaše podnety a rozhodla som sa prispieť k tomu, aby sa naša obec Závod stala miestom pre dobrý, príjemný a moderný život nás všetkých.

Tentokrát sa uchádzam o vašu dôveru v komunálnych voľbách aj ako nezávislá kandidátka na starostku obce aj ako nezávislá kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva. Chcela by som sa s vami podeliť a zároveň vám predstaviť môj volebný program na nasledujúce roky, ktorý som zostavila najmä z vašich podnetov, návrhov a nápadov. V tomto programe nenájdete aktivity a projekty, ktoré už majú v obci svoju tradíciu a ktoré sme si obľúbili. Tieto aktivity a projekty považujem za samozrejmosť a vyhlasujem, že mienim v nich pokračovať a budem ich podporovať v plnom rozsahu.


SOCIÁLNA OBLASŤ, ZDRAVOTNÍCTVO
– podpora a aktívna spolupráca s Domovom sociálnych služieb svätého Michala; zabezpečenie alternatívnej dopravy pre starších občanov (napr. sociálny taxík);
– udržať v obci zdravotnú ambulantnú všeobecnú a stomatologickú starostlivosť pre dospelých, zdravotnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast;
udržať zabezpečenie služieb lekárne v obci;

– v rámci možností obce poskytovať pomoc mladým rodinám, starším občanom a občanom v nepriaznivej životnej situácii;

DOPRAVA, BEZPEČNOSŤ
– zabezpečenie riešenia dopravnej situácie v obci
s dôrazom na bezpečnosť obyvateľov obce a cestnej premávky
(prechody pre chodcov, dopravné značenie, dopravné zrkadlá);

– rozšírenie kamerového systému na ďalšie časti obce – spolupráca s políciou;
– podpora a aktívna spolupráca s dobrovoľným hasičským zborom pri ochrane majetku obyvateľov obce;

ŠPORT, ŠKOLSTVO, KULTÚRA
– realizácia prístavby materskej školy a jej spustenie do prevádzky;
– podpora detí a mladých vo všetkých praktizovaných druhov športov v obci
(napr. dovybavenie jestvujúceho detského ihriska novými hernými prvkami, prípadne vybudovanie ďalšieho detského ihriska; vybudovanie fitparku);

– zatraktívnenie knižnice pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce;
– rozšírenie možností kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov obce;

VÝSTAVBA, VODOVOD, KANALIZÁCIA
– povoľovanie výstavby v obci iba za dodržania platnej legislatívy a predpisov a schváleného územného plánu obce vrátane jeho zmien a doplnkov; spolupráca pri vytváraní nových pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu aj pre jednotlivcov;
– komplexné riešenie opráv miestnych komunikácií a chodníkov pre chodcov; dokončenie rozpracovaných opráv obecných budov; zabezpečenie dodávky vody do domácností a prevádzok počas celého roku;
– zabezpečenie zmapovania a vypracovania plánu riešenia odvodnenia ulíc;

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
– motivácia ľudí k separovaniu odpadu a k vývozu žúmp;
– zabezpečenie projektovej pripravenosti na rozšírenie obecného zberného dvoru;
– pokračovanie v pravidelnom čistení obce a odtokových kanálov;

ČINNOSŤ ÚRADU
– úrad priblížiť viac k občanom,
zabezpečenie informovanosti a transparentnosti pri jeho riadení;

– vytvorenie rady starších a rady mladých ako poradného orgánu starostu;
– zavedenie plánu investícií a opráv na nasledujúci rok, resp. roky s ohľadom na finančné možnosti obce;


Vážení spoluobčania,
uvedomujem si, že môj program je náročný, ale pevne verím, že aj s vašou pomocou sa mi podarí väčšinu týchto cieľov dosiahnuť. Na ich dosiahnutie ponúkam svoju odbornosť, skúsenosti, ochotu pracovať a podieľať sa na živote a na napredovaní našej obce. Mojím cieľom je predovšetkým zachovanie našej obce Závod ako dobrého miesta pre život všetkých jej občanov, pokračovanie v udržiavaní kultúrnych tradícií a základných ľudských hodnôt. Priala by som si, aby sme obnovili vzájomnú komunikáciu medzi sebou, toleranciu a úctu jedného voči druhému.

Ponúkam vám alternatívu – alternatívu ženy starostky, alternatívu spravodlivosti, dodržiavania zákonov a predpisov, čestnosti, tolerantnosti a zásadovosti
– príďte prejaviť svoj názor počas komunálnych volieb dňa 10. novembra 2018.

Zároveň vás pozývam na predvolebné stretnutie kandidátov na starostu obce Závod, ktoré sa uskutoční dňa 3. novembra 2018 o 17,00 hodine v kinosále kultúrneho domu.

Teším sa na vás!

 Pozrieť leták – Volebný program Ing. Mária Středová ⇐