Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Obecný majetok

Obecný majetok

02.06.2014  Zámer obce Závod odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Závod, Sokolská č. 243, 908 72   Z á v o d

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závod zámer dlhodobo prenajať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámer obce Závod

Geometrický plán 1 Geometrický plán 2

 

Obec Závod, Sokolská č. 243, 908 72   Z á v o d

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

z v e r e j ň u j e

v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zámer založiť v obci Závod neziskovú organizáciu.

Zámer založiť n.o.

 

Obec Závod, Sokolská č. 243, 908 72   Z á v o d

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o obecný pozemok parcela č. 752/90 o výmere 218 m2, č. LV 1465, druh pozemku – záhrada, v k. ú. Závod.

Oznámenie zámeru obce

Obec Závod, Sokolská č. 243, 908 72   Z á v o d

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závod zámer odpredať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o odpredaj 114 m2 pozemku a čiastkovú výmenu obecného pozemku formou zámennej zmluvy, na základe ktorej obec vymení svoj pozemok parc.č. 752/21 diel 6 o výmere 114 m2 za pozemok 752/20 dial 4 o výmere 9 m2 v časti spoluvlastníckeho podielu 9/16 podľa LV č. 641, k. ú. Závod.

Oznámenie zámeru obce Závod

 

Obec Závod, Sokolská č. 243, 908 72   Z á v o d

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

 z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závod zámer prenajať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o prenájom časti priestorov v bývalej budove materskej školy so samostatným vchodom v celkovej výmere 68,25 m2, v nehnuteľnosti č. súp. 419, parc. č. 665/1 v kat. území Závod, zapísanej na LV č. 1465.

Odôvodnenie:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že prenajaté priestory budú slúžiť na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru – Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, čo je v súlade s článkom 4 bodom 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod č. 5/2011 o prenájme majetku obce Závod.

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk

Priestory bývalej MŠ – Ambulancia všeobecného lekára (č.11)

Termín zverejnenia zámeru: 22. 1. 2013

Ing. Peter Vrablec v. r.

starosta obce

 

Obec Závod, Sokolská č. 243, 908 72   Z á v o d

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závod zámer predať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

1. Byt č. 1 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 32,75 m2 s pivnicou vo výmere 3,74 m2 v celosti, parc. č.  3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu a spoločné priestory bytového domu v podiele 3649/60018 .

Kúpna cena: 9.000,- EUR

Kupujúci: Ing. Dana Zajacová, Závod č. 999

2. Byt č. 2 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 32,90 m2 s pivnicou vo výmere 2,38 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu a spoločné priestory bytového domu v podiele 3528/60018.

Kúpna cena: 9.000,- EUR

Kupujúci: Mária Volková, Závod č. 999

3. Byt č. 3 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 51,52 m2 s pivnicou vo výmere 2,26 m2 a kotolňou vo výmere 5,27 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu a  spoločné priestory bytového domu v podiele 5905/60018.

Kúpna cena: stanovená v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov

Kupujúci: JUDr. Anton Šafránek, Závod č. 999

4. Byt č. 4 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 87,45m2 s pivnicou vo výmere 2,32 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu  a spoločné priestory bytového domu v podiele 8977/60018.

Kúpna cena: 24.000,- EUR

Kupujúci: Jozef Stanek a manželka Katarína, Závod č. 999

5. Byt č. 5 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 52,61m2 s pivnicou vo výmere 2,26 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu a spoločné priestory bytového domu v podiele 5487/60018.

Kúpna cena: 16.000,- EUR

Kupujúci: Igor Adamy a manželka Alena, Závod č. 999

6. Byt č. 6 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 87,71 m2 s pivnicou vo výmere 2,26 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu  a spoločné priestory bytového domu v podiele 8997/60018.

Kúpna cena: 24.000,- EUR

Kupujúci: Marek Miženko a manželka Zuzana, Závod č. 999

7. Byt č. 7 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 87,45m2 s pivnicou vo výmere 2,34 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu  a spoločné priestory bytového domu v podiele 8979/60018.

Kúpna cena: stanovená v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva   bytov

Kupujúci: Mgr. Jaroslav Hanzlík a manželka Eva, Závod č. 999

8. Byt č. 8 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 52,61 m2 s pivnicou vo výmere 2,26 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu  a spoločné priestory bytového domu v podiele 5487/60018.

Kúpna cena: 16.000,- EUR

Kupujúci: Gabriela Špániková, Závod č. 999

9. Byt č. 9 bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 87,71 m2 s pivnicou vo výmere 2,38 m2, parc. č. 3363/3, katastrálne územie Závod, nehnuteľnosti vedené na LV č. 1465, pozemok pod budovou bytového domu  a spoločné priestory bytového domu v podiele 9009/60018.

Kúpna cena: 24.000,- EUR

Kupujúci: Marek Černý a manželka Renáta, Závod č. 999

Bytový dom číslo súpisné 999 zapísaný na LV č. 1465 na parcele č. 3363/3 v kat. území Závod pozemok pod budovou vo výmere 304 m2.

Spoločné priestory bytového domu číslo súpisné 999 vo výmere 121,53 m2.

Odôvodnenie:

Obecné byty č. 1-9 bytového domu číslo súpisné 999, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1465 parcela č. 3363/3 v kat. území Závod boli uznesením Obecného zastupiteľstva v Závode č.   57/2011 schválené ako prebytočný majetok obce a uznesením č. 91/2012 bol schválený predaj bytov a odkupné ceny podľa výmery bytov.

Prípad osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že kupujúci sú nájomcami jednotlivých bytov bytového domu č. súpisné 999 nepretržite od roku 1997, požiadali vlastníka o odkúpenie nehnuteľností, čím si chcú usporiadať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk

Geometrický plán bytovka č. 999

Termín zverejnenia zámeru: 22. 1. 2013

Ing. Peter Vrablec v. r.

starosta obce

 

O B E C   Z Á V O D

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod

zastúpená starostom obce Ing. Petrom Vrablecom

z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Závod zámer predať majetok obce Závod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

1. pozemok CKN parc. č. 752/136, ostatné plochy o výmere 312 m2, katastrálne územie Závod podľa novovypracovaného geometrického plánu č. 75/2012, nehnuteľnosť vedená na LV č. 2849.

Kúpna cena: 1,20 EUR/1 m2 celkom 374,40 EUR – cena stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva v Závode č. 86a/2012.

Kupujúci: Roman Hasák a manž. Jana, Závod č. 556

2. pozemok CKN parc. č. 752/142, ostatné plochy o výmere 138 m2, katastrálne územie Závod podľa novovypracovaného geometrického plánu č. 75/2012, nehnuteľnosť vedená na LV č. 2849.

Kúpna cena: 1,20 EUR/1 m2 celkom 165,60 EUR – cena stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva v Závode č. 86a/2012.

Kupujúci: Henrich Kozárek a manž. Lucia, Závod č. 441

Odôvodnenie:

Pôvodný pozemok parc. č. 752/136 vo výmere 449 m2 bol určený ako stavebný pozemok na individuálnu bytovú výstavbu. Dodatočne bolo zistené, že na pozemku je vecné bremeno – hydromelioračné závlahové potrubie, ktoré nie je možné odstrániť ani preložiť. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Závode č. 86b/2012 nie je možné  tento pozemok inak ekonomicky využiť a ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Tento zámer bude zverejnený počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku Obecným zastupiteľstvom v Závode na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeczavod.sk.

Geometrický plán

Termín zverejnenia zámeru: 22.1.2013

Ing. Peter Vrablec v. r.

starosta obce

 

O Z N Á M E N I E

O zámere obce Závod odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Starosta obce Závod v súlade s ust. § 9a ods. 8 písmeno e zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

týmto oznamuje zámer obce Závod odpredať

 

 

svoj majetok – časť pozemku podľa GP č. 618/12 úradne overeného dňa 21.06.2012  (vypracoval Ing. Jozef Drinka) a to  z  parc. č. 753/1, druh pozemku – ostatná plocha   v k. ú. Závod,   diel 15 o výmere 51 m2  žiadateľovi Márii Maderovej,  trvale bytom  Družstevná č. 301, 908 72  Závod , v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných   poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku je zastavaná stavbou – rodinným domom  súp. č. 301 v k. ú. Závod.

geometrický plán

Zámer odpredať majetok obce sa ďalej zverejňuje od 24.09.2012 do 09.10.2012 na úradnej tabuli obce Závod.

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

o zámere obce Závod odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov.

 

Starosta obce Závod v súlade s ust. § 9a  ods. 8 písmeno e  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

týmto oznamuje zámer obce Závod odpredať

svoj majetok – časť pozemku podľa GP č. 677/12 úradne overeného dňa 11.07.2012 (vypracoval Ing. Jozef Drinka)  a to z parc. č. 753/1, druh pozemku – ostatná plocha v k. ú. Závod, diel 3 o výmere 46 m2 a diel 5 o výmere 12 m2  žiadateľovi Ing. Františkovi Vančovi a manželke Anne Vančovej, trvale bytom Farského 14, 851 01 Bratislava, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku ( diel č. 3)  je zastavaná stavbou – rodinným domom súp. č. 300  a  (diel č. 5)  tvorí časť dvora pri dome č. 300 v k. ú. Závod.

Geometrický plán

Zámer odpredať majetok obce sa ďalej zverejňuje od 24.09.2012 do 09.10.2012 na úradnej tabuli obce Závod.

 

 

 

O Z N Á M E N I E

o zámere obce Závod odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov.

 

Starosta obce Závod v súlade s ust. § 9a  ods. 8 písmeno e  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

týmto oznamuje zámer obce Závod odpredať

svoj majetok – časť pozemku podľa GP č. 860/12 úradne overeného  17.08.2012 (vypracoval Branislav Šteflík)  a to z parc. č. 665/1, druh pozemku – zastavaná plocha a z parcely 753/1, druh pozemku ostatná plocha v  k. ú. Závod –  novovytvorenú parc. č. 753/81, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 68 m2.  žiadateľovi Jozefovi Šrámkovi, bytom Závod č. 127, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku je súčasťou  dvora pri dome súp. č. 457 a  bola v užívaní rodičov žiadateľa od r. 1955, ktorí ju v danom roku riadne odkúpili od bývalého Miestneho národného výboru. O nadobudnutí  pozemku bol  predložený i výmer  zo dňa 25.08.1955.

geometricky plan

Zámer odpredať majetok obce sa ďalej zverejňuje od 24.09.2012 do 09.10.2012 na úradnej tabuli obce Závod.

 

Ing. Peter Vrablec – starosta obce

V Závode 21.09.2012