Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE 

OBEC ZÁVOD vypisuje výberové konanie na funkciu

 HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ZÁVOD

 V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. c/ zák. č. 369/1990 Z. z v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

 Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď požiadavky) do 18. augusta 2011 do 12:00 hod na Obecnom úrade Závod, Sokolská č. 243, 908 72 Závod, v uzavretej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra“, NEOTVÁRAŤ!“

 Požiadavky:

–         ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

–         súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby,

–         úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

–         profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,

–         výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

–         znalosť základných noriem samosprávy.

 Všeobecné podmienky:

–         hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,

–         je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu,

–         funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, funkcie v štátnej správe, predovšetkým podľa  zákona č. 154/2008 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

–         hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

–         vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.

 Vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení, predovšetkým kontrolu :

–         nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve      iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

–         účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

–         príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

–         správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

–         hospodárenie s finančnými prostriedkami,

–         plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,

–         dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

–         vybavovania sťažností a petícií.

 Preveruje:

–         tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

–         opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

 Ďalšie úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18f zákona o obecnom zriadení :

–         predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

–         vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

–         predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

–         predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

–         spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

–         vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach,

–         je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

–         zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom,

–         na požiadanie je povinný bezodkladne sprístupniť  výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

 Zverejnené na:

 www.obeczavod.sk

 vývesnej tabuli obce

 

                                                                                                        Ing. Peter Vrablec

                                                                                                            starosta obce