Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla 2013 o 18.00 hod v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola uznesení

5. Informácia starostu o dianí v obci

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií

7. Všeobecne záväzné nariadenia – schválenie

7.1 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2013

7.2 Dodatok č. 3 VZN č.5/2011 pre stanovenie sadzieb nájomného

8. Založenie neziskovej organizácie a vymenovanie členov správnej rady

9. Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

10. Petícia občanov

11. Prístavba posilňovne na futbalovom štadióne

12. Rôzne

13. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

14. Uznesenia

15. Záver