Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Závode

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Závode 

OBEC ZÁVOD

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na riaditeľa Základnej školy s Materskou školou,

Sokolská č. 81, 908 72 Závod.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
–  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
–  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
–  vykonanie prvej atestácie.

Iné požadované predpoklady:
–  bezúhonnosť,
–  zdravotná spôsobilosť,
–  ovládanie štátneho jazyka,
–  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

–  predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ v Závode,
–  prehľad  v školskej legislatíve,
–  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Požadované doklady na výberové konanie:
–  žiadosť o účasť na  výberovom konaní,
–  overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní atestácie,
–  doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
–  podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt),
–  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
–  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
–  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
–  vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu 4 strán),
–  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania.

Žiadosť  o účasť  na výberovom  konaní s priloženými požadovanými  dokladmi je  potrebné

doručiť  do 14. 01. 2013 do 12:00 hod na adresu Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod,

v obálke s označením

„Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ v Závode“.

Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

V Závode, dňa 11.12.2012

 

Ing. Peter Vrablec

starosta obce Závod