Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 

OÚ Závod oznamuje občanom, že termín zasadnutia riadneho obecného zastupiteľstva bol stanovený na piatok 7.12. 2012 o 18:00 hod.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola uznesení

5. Informácia starostu o dianí v obci

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií

7. Kanalizácia II. etapa – riešenie prípojok

8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013

9. Zmeny rozpočtu

10. Protest prokurátora proti VZN č. 1/2011 o verejnom poriadku

11. Všeobecne záväzné nariadenia obce Závod – schválenie

VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN o miestnej dani za ubytovanie

VZN o miestnej dani za psa

VZN o miestnej dani za predajné automaty

VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

VZN o dani z nehnuteľností

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2011 o trhovom poriadku

12. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

13. Štatút miestnej ľudovej knižnice – schválenie

14. Rôzne

15. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

16. Uznesenia

17. Záver