Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 10. októbra 2012 (streda) o 18.30 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba navrhovanej komisie

4. Kontrola uznesení

5. Informácia starostu o dianí v obci

6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2011 pre stanovenie sadzieb nájomného

za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo

vlastníctve obce Závod – schválenie

8. VZN Požiarny poriadok obce Závod – schválenie

9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

10. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011

11. Konsolidovaná výročná správa za rok 2011

12. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce

13. Správa audítora k súladu konsolidovanej účtovnej závierky

s konsolidovanou výročnou správou

14. Monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2012

15. Dom služieb

16. Kanalizácia II. etapa

17. Rôzne

18. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

19. Uznesenia

20. Záver