Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Návrh dodatku VZN

Návrh dodatku VZN 

Dnešným dňom je v časti  „Dokumenty – VZN“ umiestnený návrh 2. dodatku k VZN č. 5/2011 obce Závod pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod.

Pripomienky môžu občania predkladať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 6, odst. 4  – v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.