Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Verejná zbierka

Verejná zbierka 

Obec Závod, Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod

NÁVRH

Vyhlásenie dobrovoľnej hasičskej zbierky

Obec Závod podľa § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. ………………….. Obecného zastupiteľstva konaného v Závode dňa ……………………………

v y h l a s u j e

dobrovoľnú verejnú zbierku na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice

Usporiadateľ zbierky: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod,  IČO: 00310158

Účel zbierky: Prístavba budovy hasičskej zbrojnice na vytvorenie adekvátnych hygienických podmienok na zabezpečovanie rôznych kultúrnych podujatí konajúcich sa v obci a pre členov dobrovoľného obecného hasičského zboru.

Miesto konania zbierky: Obecný úrad v Závode, Sokolská 243, 908 72 Závod

Čas konania zbierky: od 11/2012 do 5/2013

Spôsob konania zbierky: na novozriadený účet č. …………………………………… v Prima banka Slovensko, a.s., alebo vkladom v hotovosti do pokladne Obecného úradu – zbieracou listinou

Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Ing. Peter Vrablec, starosta obce

 

V Závode, dňa 19. 9. 2012

Tel.: 034/7799 254, 034/7799 312        email: sekretariat@obeczavod.sk