Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Výzva Domov seniorov

Výzva Domov seniorov 

VÝZVA  na predloženie ponuky

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov :                            Obec Závod

Sídlo:                               Sokolská 243, 908 72  Závod

IČO:                                 00310158

DIČ:                                 2020380131

Bankové spojenie:            Prima banka Slovensko, a.s. Malacky

Číslo účtu :                       3203250003/5600

Kontaktné údaje:       Tel:       034/7799254

Fax:     034/7799324

e- mail: starosta@obeczavod.sk

www.obeczavod.sk

2. Typ verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b)

3. Premet zákazky  :

„Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome seniorov v obci Závod“

4. Predpokladaná cena zákazky:

12 500 eur bez DPH

5. Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

6. Opis predmetu zákazky:

V budove bývalej materskej školy v obci Závod bude zriadený Dom pre seniorov. Z toho dôvodu je potrebné odstrániť pôvodnú sanitu, vybudovať nové rozvody vody a kanalizácie, vybudovať nové priečky, osadiť zárubne a dvere  a osadiť novú sanitu:

–          sociálne zariadenie pre seniorov: 1 x bezbariérové WC, 1x bezbariérová sprcha, 3 x WC, 2 x pisoáre, 3 x umývadlá viď príl. č. 1

–           WC pre zamestnancov: 2 x WC, 2 x umývadlo, 1 x výlevka viď príl. č. 2, miestnosť č. 12

–          ambulancia obvodného lekára: 1x WC pre pacientov, 1x WC pre lekára, 1x umývadlo pre pacientov, 1 x umývadlo pre lekára, 1 x drez viď príl. č. 2, miestnosť č. 11

–          WC a sprcha pre zamestnancov výdajne stravy: 1x WC, 1x umývadlo, 1x sprcha viď príl. č. 2, miestnosť č. 14

–          spoločenská miestnosť: 1x umývadlo, zriadenie okienka na výdaj stravy z kuchyne viď príl. č. 2, miestnosť č. 8

7. Obhliadka miesta zákazky:

Miesto zákazky je možné obhliadnuť po dohode so zamestnancom Obecného úradu

v  Závode. Kontakt na zamestnanca:

–          Elena Maxianová

–           počas pracovných dní v čase od  9.00 hod do 11.30 hod

od 13.00 hod do 15.00 hod

–          Tel. 034/7799254

8. Miesto a termín  dodania / uskutočnenia  zákazky:

Závod,  budova bývalej materskej školy, predpokladaný termín: september – október 2012

9. Podmienky financovania :

Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. Financovanie prác a dodávok sa bude realizovať na základe faktúr dodávateľa za vykonané práce. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.

10. Variantné riešenie :

Neumožňuje sa.

11. Podmienky účasti :

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať.

12. Miesto a termín predkladania ponúk:

Ponuku predložte najneskôr do 24.08.2012 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – „Vybudovanie sociálnych zaradení v Dome seniorov v obci Závod“ –  neotvárať! na Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod.

13. Otváranie ponúk:

28.08.2012 o 10.00 hod na Obecnom úrade v Závode.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk :

Hodnotený bude celkový objem prác za cenu zákazky.

–          Inštalatérske práce        60 bodov

–          Búracie práce                20 bodov

–          Murárske práce             15 bodov

–          Sanita                              5 bodov

15. Lehota viazanosti ponúk:

30.09.2012

16. Ďalšie informácie :

a)      Všetky ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Ponuka musí obsahovať:

–          Presný názov, adresu a identifikačné údaje uchádzača,

–          Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11,

–          Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača

–          V ponuke musí byť uvedená typológia sanity, cena musí byť uvedená samostatne za inštalatérske práce, murárske práce, búracie práce a sanitu.

b)      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie výzvy pred termínom na predkladanie ponúk podľa bodu 13., resp. po vyhodnotení ponúk.

Prílohy k výzve

Vypracoval:   Maxianová

 

Ing. Peter Vrablec

starosta obce

V Závode, dňa 1.8.2012