Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Fotosúťaž 2012

Fotosúťaž 2012 

Fotosúťaž 2012 „Závod – moja dedinka“

Obec Závod v spolupráci s Kultúrno-športovou komisiou pri OZ obce Závod vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu na tému „Závod – moja dedinka“ v termíne od 9. júla do 31. augusta 2012.

Fotografie zasielajte do 31. augusta 2012 !!!

Pravidlá fotosúťaže

1. Časový priebeh súťaže

Vyhlásenie: streda 4. 7. 2012, prostredníctvom: www.obeczavod.sk, informačná tabuľa obce a miestny rozhlas

Zber fotografií: od 9. júla 2012 – 31. augusta 2012

Vyhodnotenie a zverejnenie zaslaných fotografií na základe rozhodnutia poroty: september 2012

2. Podmienky súťaže

Zber fotografií: každý účastník môže zaslať maximálne 5 fotografií na fotografickom papieri veľkosti A4, každá fotografia musí mať svoje označenie – názov, meno a priezvisko autora, adresa, telefónne číslo, rok vyhotovenia (na zadnej strane fotografie)

ZBERNÉ MIESTO: Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod (2. poschodie – Zajícová, Lepková)

Ceny: ocenených bude prvých 10 miest vecnými cenami

3. Učastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý obyvateľ, ktorý prinesie alebo pošle fotografie na adresu: Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod v stanovenom termíne.

Účastník fotosúťaže prehlasuje, že:

a. fotografiu zaobstaral osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie v neobmedzenom rozsahu,

b. osoby zachytené na ním zaobstaranej snímke súhlasia s uverejnením tejto snímky,

c. Zaslaním fotografie poskytuje účastník súťaže vyhlasovateľovi súhlas využívať fotografiu všetkými zákonom dovolenými spôsobmi použitia na účely vyhlasovateľa, a to po dobu trvania autorských práv k danej fotografii.

d. Účasťou v súťaži a zaslaním fotografie vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je vyhlasovateľ.

4. Fotografie

Každá fotografia podlieha schváleniu Kultúrno-športovej komisii pri OZ obce Závod.

Do súťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré:

  • majú neetický obsah /obsahujú pornografiu, násilie, vulgaritu, rasovú neznášanlivosť a pod./
  • sú vybavené vulgárnym či inak pohoršujúcim popisom
  • obsahujú viditeľné nápisy, ktoré je možné považovať za reklamu
  • boli podľa informácií dostupných vyhlasovateľovi súťaže zaobstarané iným autorom, ako je účastník súťaže

5. Spôsob vyhodnotenia

Hodnotenie je výlučným právom Kultúrno-športovej komisie pri OZ obce Závod, ktorá na svojom zasadnutí rozhodne o víťazovi súťaže najkrajšej fotografie.