Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2012 (štvrtok) o 18.00 hod v sobášnej miestnosti Obecného úradu Závod.

 Program zasadnutia :

1. Otvorenie zasadnutia

2. Ustanovenie náhradníka za poslanca OZ

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

4. Voľba navrhovanej komisie

5. Kontrola uznesení

6. Zmena v zložení komisií OZ

7. Prerokovanie návrhu na udelenie čestného občianstva                                                

8. Materská škola v novom školskom roku 2012/2013

9. Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v obci Závod

10. Dom služieb – rekonštrukcia

11. Rôzne

12. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

13. Diskusia

14. Uznesenia

15. Záver