Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Obchodná verejná súťaž č. 1

Obchodná verejná súťaž č. 1 

Obec Závod, ul.Sokolská č.243, 908 72 Závod,

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 Vyhlasovateľ:

 Názov: Obec Závod

Adresa: Obecný úrad, ul. Sokolská č.243, Závod

Zastúpený: Ing. Peter Vrablec

Bankové spojenie: Dexia Malacky

Číslo účtu: 3203250003/5600

IČO: 310158

DIČ: 2020380131

Tel. / fax: 034 / 77 99 324

MT: 0903 751 275

Kontaktná osoba: Ing. Peter Vrablec

 Predmet súťaže:

Predaj nehnuteľností , pozemkov , určených  na individuálnu stavbu rodinného domu za najvýhodnejšiu cenu.     

 Špecifikácia pozemku:

Pozemky v intraviláne obce Závod v lokalite :

 Nad Jazierkom LV č. 2849

 –         parc. č. 752/129 …… 489,00 m2

–         parc. č. 752/130 …… 596,00 m2

–         parc. č. 752/131 …… 691,00 m2

–         parc. č. 752/133 …… 360,00 m2

–         parc. č. 752/136 …… 449,00 m2

 Podmienky súťaže:

1. Súťaž sa začína dňa 1.3.2012, zverejnením na úradnej tabuli Obce Závod, na internetovej stránke Obce Závod a v regionálnej tlači.

2. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

3. Pozemky sú určené výlučne na individuálnu výstavbu rodinného domu. Účastník súťaže predložením návrhu prehlasuje záväzok uskutočniť výstavbu rodinného domu na pozemku pre vlastné účely.

4. Účastník súťaže predložením návrhu vyjadruje súhlas s podmienkami a obsahom kúpnej zmluvy, osobitne: 

–          so splatnosťou kúpnej ceny do 30 dní odo dňa platnosti kúpnej zmluvy a pred podaním návrhu na vklad,

–          právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v posledný deň splatnosti,

–          určenie pozemku len na individuálnu stavbu rodinného domu  pre fyzické osoby,

–          záväzok uchádzača ako kupujúceho začať s výstavbou rodinného domu  najneskôr do 3 rokov od nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku, 

–          záväzok nepreviesť vlastnícke právo k pozemku  tretiu osobu,

–          možnosť vyhlasovateľa ako predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy ak účastník ako kupujúci nedodrží podmienky podľa kúpnej zmluvy,

–          záväzok účastníka ako kupujúceho zaplatiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu  zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý prípad porušenia povinnosti podľa kúpnej zmluvy.

 5. Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme v slovenskom jazyku .
Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie :

–           meno, adresu a telefónne číslo účastníka

–           označenie „obchodná súťaž – neotvárať “

–           označenie parcelného čísla pozemku.

V obálke účastník predloží:
a/ doklad preukazujúci totožnosť účastníka a to overenú kópiu občianskeho preukazu

b/ návrh výšky kúpnej ceny

6. Jeden uchádzač môže predložiť návrh iba na jeden pozemok.

 7.Minimálna cena za 1 m2 pozemku, ako najnižšia ponuka, sa stanovuje na 17,00- EUR.

 8. Uchádzač je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže č.: 3203250003/5600 – Dexia Malacky, sumu vo výške 1000,-EUR ako zábezpeku, ktorá musí byť pripísaná na účet najneskôr dňa 30. 03. 2012.
Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže podľa  podmienok kúpnej zmluvy.
Uchádzačom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.
Úspešný uchádzač obchodnej verejnej súťaže doplatí zostávajúcu časť kúpnej ceny nehnuteľností do 30 dní odo dňa platnosti kúpnej zmluvy a pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

9. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.

10.Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v súťaži.

11. Obálka musí byť doručená na Obecný úrad Závod, prostredníctvom  podateľne  tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 30. 03. 2012 do 15:00 hod.

12. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu predložených dokladov budú účastníci pozvaní.

13. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje bez udania dôvodu:

–          právo odmietnuť všetky predložené návrhy

–          právo súťaž zrušiť

–          právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

 Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

 15. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Doplňujúce informácie:

           –  Znenie súťažných podmienok, vzor zmluvy, základnú informáciu o predmete je možné získať

            – Na internetovej stránke obce www.obeczavod.sk

–          Na adrese Obecného úradu v Závode, Sokolská 243, 908 72 Závod na II. poschodí v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 16,00 hod., telefonický kontakt 034/7799324

Obhliadku je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Závode, Sokolská 243, 908 72 Závod, v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 16,00 hod., telefonický kontakt 034/ 7799 324.

Účastníkov obchodnej verejnej súťaže žiadame:

– uviesť pri úhrade zábezpeky bezhotovostným prevodom v banke do správy pre prijímateľa meno účastníka, a ako variabilný symbol uviesť parcelné číslo.

 V Závode, dňa 20. 02.2012

Ing. Peter VRABLEC v.r. – starosta obce Závod