Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Pozvánka OZ

Pozvánka OZ 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2012 (streda) o 18.00 hodine v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

l. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení

5. Informatívna správa o kontrolnej činnosti za rok 2011

6. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2011 – smernica o vybavovaní sťažností

7. Nové zloženie komisií – schválenie

8. Návrhy VZN – schválenie:

– VZN o umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov informácií

– VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

9. Verejná obchodná súťaž na stav. pozemky – schválenie

10. Informácia o výsledku kontroly NKÚ – prijaté opatrenia

11. Prevádzkovanie kanalizácie

12. Prístrešok na štadióne – prejednanie návrhu  

13. Rôzne

14. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

15. Diskusia

16. Uznesenia  

17. Záver