Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Pozvánka OZ

Pozvánka OZ 

 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2011 (štvrtok) o 17.00 hodine v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Ustanovenie náhradníka za poslanca OZ

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

4. Voľba návrhovej komisie

5. Kontrola uznesení

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012

7. Schválenie Všeobecných záväzných nariadení:

– VZN o dani z nehnuteľnosti

– VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2012

– VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závod na rok 2012

– VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ Závod

– VZN o opatrovateľskej službe

– VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení

8. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií

9. Rôzne

10. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

11. Diskusia

12. Uznesenia

13. Záver

                                                                         Ing. Peter Vrablec v. r.

                                                                                starosta obce