Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Pozvánka OZ

Pozvánka OZ 

 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra 2011 (piatok) o 18.00 hodine v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

l. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení

5. Enviropark

– Zberný dvor odpadov

– schválenie nájomných vzťahov

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011 a I. polrok 2012 – schválenie

7. Dodatok VZN  pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov

Dodatok VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Závod

Dodatok VZN o obecnom vodovode a kanalizácii v obci Závod

– schválenie dodatkov

8. Rôzne

9. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

10. Diskusia

11. Uznesenia  

12. Záver

                                                                    Ing. Peter Vrablec

                                                                      starosta obce