Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Pozvánka

Pozvánka 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,

 ktoré sa uskutoční

dňa 14. septembra 2011 (streda) o 18.30 hodine

 v malej sále na I. poschodí Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení

5. Voľba hlavného kontrolóra obce – určenie pracovného úväzku kontrolóra a mesačného platu                                                                                            

6. Určenie sobášneho dňa a náhradného sobášneho miesta 

7. Určenie členov Rady školy  

8. Úprava výšky cestovného a VZN(dodatok č. 2) o výške stravného v školskej jedálni  

9. Verejná obchodná súťaž  – schválenie

10. Petícia na určenie obytnej zóny v časti Jazero

11.  Výročná správa obce za rok 2010 po konsolidovanej účtovnej závierke – podklady na internetovej stránke obce

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010

Monitor programového rozpočtu 01 – 06/2011

12. Rôzne

13. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

14. Diskusia

15. Uznesenia  

 16. Záver

                                                                                 Ing. Peter Vrablec v. r.

                                                                                          starosta obce