Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie » ROZKOPÁVKA ŠTÁTNEJ CESTY V OBCI:

ROZKOPÁVKA ŠTÁTNEJ CESTY V OBCI:

– Zjednodušená dokumentácia rozkopávky štátnej cesty s údajmi, ktoré musia obsahovať údaje o komunikácii, staničenie, dôvod rozkopávky, čas výkonu prác a zodpovedná osoba + Projekt prenosného dopravného značenia
– Žiadateľ podá príslušnému správcovi komunikácie – Správe a údržbe ciest žiadosť o vydanie stanoviska k projektu rozkopávky
– Žiadateľ podá príslušnému dopravnému inšpektorátu žiadosťo vydanie stanoviska k projektu prenosného dopravného značenia
– Stanovisko príslušnej Správy a údržby ciest, v stanovisku uvedie technické podmienky pre vykonanie rozkopávky, spätnú úpravu a uvedenie komunikácie do pôvodného stavu
– Stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu k projektu prenosného dopravného značenia
– Ak žiadateľ už pozná konkrétny dátum a čas výkonu prác, požiada príslušný dopravný inšpektorát zároveň so žiadosťou o stanovisko k projektu prenosného dopravného značenia aj o stanovisko k zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie a k úplnej resp. čiastočnej uzávierke št. cesty (podľa potreby).
– Následne po získaní stanoviska dopravného inšpektorátu požiada príslušný cestný správny orgán – Okresný úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a na úplnú resp. čiastočnú uzávierku
– Cestný správny orgán – Okresný úrad vydá následne po zaplatení správnych poplatkov:
– Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
– Rozhodnutie o povolení úplnej resp. čiastočnej uzávierky
– Rozhodnutie o určení prenosného dopravného značenia
– Žiadateľ môže začať s výkonom prác.