Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 29 februára, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie » NAPOJENIE NOVEJ LOKALITY (IBV) V OBCI NA ŠT. CESTU

NAPOJENIE NOVEJ LOKALITY (IBV) V OBCI NA ŠT. CESTU

V prípade budovania novej lokality IBV v obci v súlade s územným plánom obce a s napojením na št. cestu v intraviláne obce novým dopravným napojením je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu dopravnej stavby, ktorej súčasťou bude projekt dopravného napojenia pre stavebné povolenie ako samostatný stavebný objekt, pričom súčasťou tohto stavebného objektu bude aj projekt trvalého dopravného značenia osadeného na št. ceste a MK po vybudovaní dopravného napojenia a projekt prenosného dopravného značenia a organizácie dopravy osadeného v čase budovania dopravného napojenia.
Projektová dokumentácia následne prejde schvaľovacím procesom, pričom o stanovisko k projektu dopravného napojenia je potrebné požiadať správcu komunikácie (cesta I. tr. – Slovenská správa ciest, cesty II. a III. Tr. – Správa a údržba ciest), ktorý v stanovisku uvedie podmienky pre realizáciu dopravného napojenia.
Príslušný dopravný inšpektorát v stanovisku k projektovej dokumentácii uvedie svoje pripomienky, ktoré je potrebné zohľadniť.
V prípade súhlasného stanoviska všetkých dotknutých orgánov pošle obec na príslušný cestný správny orgán – Okresný úrad (v prípade cesty I. triedy je to Okresný úrad v sídle kraja) žiadosť o pripojenie pozemnej komunikácie na št. cestu, pričom k žiadosti priloží projektovú dokumentáciu dopravného napojenia vrátane projektovej dokumentácie trvalého a prenosného dopravného značenia a súhlasné stanoviská správcu komunikácie a dopravného inšpektorátu, prípadne ďalších účastníkov konania.
Okresný úrad ako cestný správny orgán vydá rozhodnutie o pripojení pozemnej komunikácie na št. cestu, ktoré je potom podkladom pre stavebný úrad k vydaniu stavebného povolenia na celú dopravnú stavbu.

V prípade, že počas realizácie stavby dopravného napojenia si okolnosti vyžiadajú potrebu stavebného zásahu do telesa št. cesty (napr. realizácia prípojok inžinierskych sietí), je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie zvláštneho užívania cestnej komunikácie, požiadať cestný správny orgán o rozhodnutie o celkovej resp. čiastočnej uzávierke komunikácie a predložiť projekt prenosného dopravného značenia počas realizácie zásahu do telesa št. cesty odsúhlasený príslušným dopravným inšpektorátom. Potrebné je tiež predložiť súhlasné stanovisko správcu št. cesty so zásahom do telesa št. cesty.