Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » ROZKOPÁVKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI:

ROZKOPÁVKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI:

– Zjednodušená dokumentácia rozkopávky miestnej komunikácie údajmi, ktoré musia obsahovať údaje o komunikácii, dôvod rozkopávky, čas výkonu prác a zodpovedná osoba + Projekt prenosného dopravného značenia
– Žiadateľ podá príslušnému správcovi komunikácie – obci žiadosť o vydanie stanoviska k projektu rozkopávky
– Žiadateľ podá príslušnému dopravnému inšpektorátu žiadosť o vydanie stanoviska k projektu prenosného dopravného značenia
– Obec v stanovisku uvedie technické podmienky pre vykonanie rozkopávky, spätnú úpravu a uvedenie komunikácie do pôvodného stavu
– Dopravný inšpektorát v stanovisku uvedie súhlas s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia
– Ak žiadateľ už pozná konkrétny dátum a čas výkonu prác, požiada príslušný dopravný inšpektorát zároveň so žiadosťou o stanovisko k projektu prenosného dopravného značenia aj o stanovisko k zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie a k úplnej resp. čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie
– Následne po získaní stanoviska dopravného inšpektorátu požiada príslušný cestný správny orgán – obec o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a na úplnú resp. čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie
– Cestný správny orgán – obec vydá následne po zaplatení správnych poplatkov:
– Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
– Rozhodnutie o povolení úplnej resp. čiastočnej uzávierky MK
– Rozhodnutie o určení prenosného dopravného značenia